Spotkanie Naukowe w dniu 23.03.2018 roku

Takeda Polska zaprasza na spotkanie Naukowe w dniu 23.03.2018 roku o godzinie 16.00.

Restauracja Trattoria Toscana w Szczecinie przy ulicy Plac Orła Białego 10.

Pro­gram spotkania

1. Pow­i­tanie gości i otwar­cie spotkania.

Takeda Pol­ska — 5 min

2. Pro­fi­lak­tyka nieszczel­ności w zespole­ni­ach kolorek­tal­nych – co chirurg może zro­bić?”. Prof. Dr hab. n. med.Marek Szczep­kowski

Klin­iczny Odd­ział Chirurgii Ogól­nej i Kolorek­tal­nej Szpi­tala Bielańskiego w Warsza­wie – 20 min.

3. „Właś­ci­wości uszczel­ni­a­jące matrycy kolagenowej Tachosil”.

Adam Brzęczek Takeda Pol­ska – 15 min.

4. „Aplikacja Medi­gent Leak — uni­w­er­salna aplikacja sza­cow­a­nia ryzyka oper­acji resek­cyjnych w obrębie prze­wodu pokarmowego”.

Agnieszka Gapińska Takeda Pol­ska – 15 min.

5. Zas­tosowanie matrycy kolagenowej pokry­tej fibryno­genem i trom­biną jako ele­mentu pro­fi­lak­tyki nieszczel­ności w obrę­bie układu pokar­mowego – doświad­czenia własne”.

Prof. Dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz

Odd­ział Klin­iczny Chirurgii Ogól­nej, Endokryno­log­icznej i Onkologii Gas­troen­tero­log­icznej Szpi­tala Klin­icznego UM w Poz­na­niu – 20 min.

Poczęs­tunek

Zapraszamy koleżanki i kolegów chirurgów do udzi­ału w spotkaniu

Prezes KLCH

prof. Józef Kładny