Zakończenie akcji LATO w Świnoujskim Szpitalu

Zakończyła się akcja „LATO” w Szpi­talu w Świnoujściu.

Zgod­nie z Porozu­mie­niem zawartym pomiędzy Zarzą­dem KLCH i Zarzą­dem Szpitala

w Świnou­jś­ciu , pod­czas miesięcy waka­cyjnych uru­chomiono dodatkowy harmonogram

świad­czeń ambu­la­to­ryjnych w Poradni Chirur­gicznej i Izbie Przyjęć.

Przedłużono godziny pracy Poradni do 20.00 w dni robocze i soboty.

Ilość inter­wencji w cza­sie miesięcy waka­cyjnych przekroczyła ponad 300% w stosunku

do ilości zgłoszeń pac­jen­tów poza sezonem let­nim, co stanowi dowód potrzeby jej

pow­tarza­nia w kole­jnych latach.

Akcja została bardzo pozy­ty­wnie przyjęta przez mieszkańców Świnou­jś­cia i turystów,

a także władze samorzą­dowe i insty­tucje publiczne.

Wiceprezes Zarządu KLCH

Jacek Kargul