O nas

Kim jesteśmy?

Sto­warzysze­nie Kolegium Lekarzy Chirurgów zostało założone w Szczecinie z inic­jatywy członków założy­cieli — lekarzy chirurgów, zgod­nie z przy­jetą uch­wałą założy­ciel­ską w dniu 20.12.2012r. Kolegium dzi­ała na pod­stawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989r. — Prawo o Sto­warzyszeni­ach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zm.) oraz przyjętego statutu.

 

Cele działania KLCHzostały określone w przyjętym Statucie Stowarzyszenia:

 

1. Wspieranie lekarzy spec­jal­istów w zakre­sie chirurgii w wykony­wa­niu swoich praktyk.

2. Reprezen­tacja członków Kolegium przed NFZ, samorzą­dami , pra­co­daw­cami i innymi insty­tuc­jami mają­cymi wpływ na ich sta­tus społeczny i materialny.

3. Odd­zi­ały­wanie na treści i formy szkole­nia przed– i pody­plo­mowego w zakre­sie chirurgii .

4. Wyz­naczanie kierunków i zasad oraz ułatwianie i uspraw­ni­anie ksz­tałce­nia pody­plo­mowego oraz ustaw­icznego roz­woju zawodowego, w celu pod­noszenia kwal­i­fikacji zawodowych swoich członków.

5. Wywieranie wpływu na pod­nosze­nie i utrzymy­wanie wysok­iej jakości świad­czeń w zakre­sie wykony­wanych praktyk.

6. Wspieranie akty­wności naukowej.

7. Inte­gracja środowiska lekarzy spec­jal­istów w zakre­sie chirurgii.

8. Akty­wne uczest­nictwo w proce­sach przek­sz­tałceń w ochronie zdrowia w Polsce.

 

Uczest­nictwo w Sto­warzysze­niu jest dobrowolne. Do Sto­warzyszenia mogą wstąpić lekarze spec­jal­iści chirurgii ogól­nej i dyscy­plin szczegółowych, jak również lekarze w trak­cie spec­jal­iza­cji. Szczegóły doty­czące przy­należności do KLCH są opisane w STATU­CIE.

 

Wszys­t­kich lekarzy chirurgów i lekarzy w trak­cie spec­jal­iza­cji zapraszamy do współpracy.

Wstąpi­e­nie do KLCH musi być poprzed­zone złoże­niem stosownej DEKLARACJI.