Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne i negocjacje przedstawicieli KLCH ze Szpitalem w Świnoujściu zakończone

Szanowne Koleżanki i Koledzy, infor­mu­jemy, iż zespół negoc­ja­cyjny reprezen­towany przez Zarząd KLCH, powołany na potrzeby negoc­jacji w konkur­sie ofert na świad­cze­nie usług zdrowot­nych w zakre­sach: odd­ział chirurgii i poradni chirur­gicznej, zakończył pro­ces negoc­jacji. Zespół lekarzy chirurgów , członków naszego Sto­warzyszenia , uzyskał kon­trakty na świad­czenia zdrowotne na okres kole­jnych trzech lat.

Grat­u­lu­jemy osiąg­nię­cia porozu­mienia z Preze­sem Spółki Szpi­tala w Świnou­jś­ciu, które stanowi kole­jny dowód słuszności w dąże­niu do real­iza­cji naszych Statu­towych dzi­ałań, w intere­sie naszych członków.

Wszys­t­kich zain­tere­sowanych możli­woś­cią współpracy na dogod­nych warunk­ach w Szpi­talu w Świnou­jś­ciu zapraszamy i życzymy równie udanych negoc­jacji w macierzystych jed­nos­tkach, pozostałym członkomKLCH.

Wiceprezes Zarządu KLCH

Jacek Kar­gul