Partnerzy

Towarzystwo Chirurgów Polskich

Celem Towarzystwa Chirurgów Pol­s­kich jest:

 • szerze­nie zdoby­czy nauki wśród chirurgów,
 • zachę­canie i wdrażanie chirurgów do pracy naukowej,
 • współdzi­ałanie w orga­ni­zowa­niu ochrony zdrowia i doskonale­niu chirurgów we współpracy z Izbami Lekarskimi,
 • pro­mowanie i ułatwianie kon­tak­tów z ośrod­kami chirur­gicznymi w kraju i zagranicą,
 • reprezen­towanie chirurgii pol­skiej i członków Towarzystwa w kraju i zagranicą,
 • wydawanie miesięcznika pt.: „Pol­ski Przegląd Chirur­giczny” oraz powoły­wanie jego redakcji i komitetu redakcyjnego,
 • współudział w powoły­wa­niu kon­sul­tan­tów (dorad­ców) w zakre­sie chirurgii i współuczest­nicze­nie w obsadzie stanowisk ordy­na­torów odd­zi­ałów chirurgicznych,
 • opin­iowanie pro­gramów naucza­nia przed– i pody­plo­mowego w zakre­sie chirurgii oraz pro­gramów i orga­ni­za­cji spec­jal­iza­cji w zakre­sie chirurgii ogól­nej i innych dyscy­plin chirur­gicznych, w których prowad­zona jest specjalizacja.

Towarzystwo real­izuje swoje cele poprzez:

 • współpracę z prze­wod­niczą­cymi odd­zi­ałów i sekcji,
 • współpracę z kon­sul­tan­tami (dorad­cami) w zakre­sie chirurgii,
 • wydawanie opinii w sprawach naukowych i orga­ni­za­cyjnych doty­czą­cych chirurgii oraz chirurgów,
 • orga­ni­zowanie zebrań naukowych,
 • orga­ni­zowanie co 2 lata zjazdów naukowych,
 • prowadze­nie dzi­ałal­ności szkole­niowej i wydawniczej,
 • współdzi­ałanie z właś­ci­wymi władzami państ­wowymi, admin­is­tra­cyjnymi, związkowymi oraz Izbami Lekarskimi w sprawach soc­jalno — bytowych swoich członków,
 • czynny udział przed­staw­icieli Towarzystwa w komis­jach poprzedza­ją­cych egza­miny spec­jal­iza­cyjne i komis­jach konkur­sowych doty­czą­cych obsady stanowisk ordy­na­torów odd­zi­ałów chirurgicznych,
 • pode­j­mowanie inic­jatyw zmierza­ją­cych do pod­niesienia wiedzy w zakre­sie chirurgii w kraju współdzi­ałanie z władzami państ­wowymi, orga­ni­za­c­jami społecznymi, naukowymi i insty­tuc­jami w kraju i zagranicą w celu wymi­any doświad­czeń z zakresu chirurgii.

źródło: http://​www​.tchp​.pl