OZZL do MZ

OZZL do MZ: „Potrzebne pod­wyżki, zmi­ana prawa i lik­widacja kolejek”. Wzrost wyna­grodzeń lekarzy, zniesie­nie niek­tórych nałożonych na nich obow­iązków oraz ogranicze­nie kole­jek — to w oce­nie OZZL konieczne zmi­any w ochronie zdrowia, które zawarto…

Czytaj dalejOZZL do MZ