Na ile obecny rząd wycenia pracę lekarza?

 Na ile obecny rząd wyce­nia pracę lekarza? Lekarze z OZZL z zad­owole­niem przyjęli zapowiedź pre­mier Beaty Szy­dło doty­czącą wyższych zarobków dla lekarzy. W związku z przed­staw­ionym do kon­sul­tacji społecznych pro­jek­tem roz­porządzenia min­is­tra…

Czytaj dalej

OZZL do MZ

OZZL do MZ: „Potrzebne pod­wyżki, zmi­ana prawa i lik­widacja kolejek”. Wzrost wyna­grodzeń lekarzy, zniesie­nie niek­tórych nałożonych na nich obow­iązków oraz ogranicze­nie kole­jek — to w oce­nie OZZL konieczne zmi­any w ochronie zdrowia, które zawarto…

Czytaj dalej
Close Menu