NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KLCH

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia KLCH

Zarząd Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Chirurgów z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie Statutu, zawiadamia o zwołaniu NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW, które odbędzie się  23 września (CZWARTEK) o godz. 13- tej w Szpitalu                 w Świnoujściu, ul. Mieszka 1 7.

Poniżej zamieszczamy porządek obrad.

 1. Otwarcie NZWZ Stowarzyszenia KLCH.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego NZWZ S KLCH.
 4. Wybór Protokolanta.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Złożenie NZWZ opinii Komisji Rewizyjnej na temat oceny Sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 roku oraz oceny Sprawozdania Finansowego za 2020 rok obrotowy.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 roku.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2020 rok obrotowy.
 9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie NZWZ S KLCH.

Prezes  KLCH

Józef Kładny