Kurs: USG piersi i warsztaty praktyczne diagnostyka inwazyjna gruczołu piersiowego

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W ramach akty­wności związanych z orga­ni­za­cją XXIV Zjazdu PTChO zapraszamy na kurs: USG piersi i warsz­taty prak­ty­czne– diag­nos­tyka inwazyjna gruc­zołu piersiowego

Ter­min kursu: 16– 17 maja (środa/​czwartek) 2018r

Miejsce kursu: Samodzielny Pub­liczny Szpi­tal Klin­iczny nr 1 ul Unii Lubel­skiej 1 Szczecin, kurs odbędzie się w budynku Między­nar­o­dowego Cen­trum Diag­nos­tyki i Leczenia Nowot­worów Dziedz­icznych na tere­nie Kliniki Chirurgii Ogól­nej i Onko­log­icznej Pomorskiego Uni­w­er­sytetu Medy­cznego w Szczecinie

Cena kursu: Członkowie PTChO– 800 zł, Pozostali uczest­nicy: 1000 zł

Pro­gram kursu:

16 maja 2018r Środa godz: 14 – 19 ta

14:00 Biop­sja gruc­zołu pier­siowego okiem prak­tyka lek. Krzysztof Koziełek

14:45 Korelacja radi­o­log­iczno– pato­mor­fo­log­iczna lek.Krzysztof Koziełek

15:30 Biop­sja stereo­tak­ty­czna — dr med. Bar­bara Górecka — Szyld

16:15– lunch

16:45 — 17:15 Metodolo­gia bada­nia USG wraz z badaniem demon­stra­cyjnym lek. Krzysztof Koziełek

17:15:19:00 Ćwiczenia z bada­nia USG

17 maja 2018r Czwartek godz: 9 – 14

9:00 Trud­ności diag­nos­ty­czne zmian niepal­pa­cyjnych — prof. Grażyna Wilk

9:45 Biop­sja otwarta rutyna czy ostate­czność– prof. Dawid Murawa

10:30 Postępowanie w przy­padku wyniku B3 lek. Krzysztof Koziełek

11:15 — 13 ćwiczenia z biop­sji: BAC, BAG i mammotomicznej

13,00 Wydanie cer­ty­fikatów : 1. Kursu USG 2. Umiejęt­ności praktyczno-​teoretycznych w zakre­sie BAG wspo­ma­ganej próżnią

13:20 Lunch

Uwaga! ilość miejsc ogranic­zona do 25 osób– decy­duje kole­jność zgłoszeń , Płat­ności należy dokony­wać na konto Sto­warzyszenia Kolegium Lekarzy Chirurgów nr:

84 105015591000009030200936

Ostate­czny ter­min zgłasza­nia uczest­nictwa — 9 kwiet­nia 2018r.

Part­nerem orga­ni­za­cyjnym jest Mam­mo­tome Devi­cor Med­ical Poland Sp.z.o.o., ADO-​MED Sp. z o.o. i Sto­warzysze­nie Kolegium Lekarzy Chirurgów

Zgłoszenia prosimy kierować na adres sekre­tariatu PTChO:sekretariat@ptcho.org.pl lub tel: Mał­gorzata Lorenc tel. 91 425 04 00, fax.91 425 04 01

Zapraszamy

Orga­ni­za­tor i kierownik kursu

Prof. Józef Kładny