Pożegnanie dr Maksymiliana Kamińskiego

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w dniu 20.12.2017r ., pożeg­nal­iśmy naszego Kolegę dr Maksy­mil­iana Kamińskiego, który po ponad 50-​ciu lat­ach pracy zawodowej , w tym 17 lat­ach pełnienia funkcji ordy­na­tora odd­zi­ału chirur­gicznego w Szpi­talu w Świnou­jś­ciu, odszedł na zasłużoną emeryturę.

Zarząd w osobach prof. Józefa Kład­nego i dr Jacka Kar­gula oraz koledzy z odd­zi­ału chirurgii — członkowie KLCH , a także pra­cown­icy Spi­tala w Świnou­jś­ciu — współpracu­jący z dr M.Kamińskim, pożeg­nali go na uroczystym spotka­niu zor­ga­ni­zowanym przez Zarząd KLCH oraz Dyrekcję Szpi­tala — Panią Prezes Dorotę Konkolewską, w obec­ności wielu znamien­i­tych gości , w tym Przezy­denta Miasta Świnou­jś­cie Pana Janusza Żmurkiewicza oraz Wiceprezy­denta Pana Pawła Sujkę.

Dzięku­jemy koledze Maksy­mil­ianowi Kamińskiemu za całość pracy na rzecz mieszkańców miasta Świnou­jś­cie , w tym także współpracę z Kolegium Lekarzy Chirurgów w ramach trwa­jącej juz piąty rok współpracy ze Szpi­talem w Świnou­jś­ciu i real­iza­cją świad­czeń w zakre­sie odd­zi­ału oraz poradni chirurgicznej.

Prezes KLCH

Prof. Józef Kładny