Zespół ds wynagrodzeń w Ochronie Zdrowia

POW­STAŁ ZESPÓŁ, KTÓRY ZAJMIE SIĘ WYNA­GRODZENI­AMI W OCHRONIE ZDROWIA

Ruszył Zespół Trójstronny w Min­is­terst­wie Zdrowia. Jakie priorytety?

16 lutego w Min­is­terst­wie Zdrowia rozpoczął prace Zespół Trójstronny powołany w opar­ciu o nową Ustawę o Radzie Dia­logu Społecznego.

W Zes­pole znaleźli się reprezen­tanci związków zawodowych, orga­ni­za­cji pra­co­daw­ców oraz przed­staw­icieli rządu.

Zespół powołał trzech współprze­wod­niczą­cych — ze strony MZ jest to pod­sekre­tarz stany Piotr War­czyński, ze strony pra­co­daw­ców wiceprezy­dent Kon­fed­er­acji Pra­co­daw­ców Pol­s­kich Andrzej Mądrala, ze strony związkowej Maria Ochman, prze­wod­nicząca Sekre­tariatu Ochrony Zdrowia. Prze­wod­nicze­nie Zespołowi jest rotacyjne.

Obradom Zespołu prze­wod­niczyć będzie Maria Ochman.

Pier­wsze posiedze­nie Zespołu, które otworzył min­is­ter zdrowia Kon­stanty Radzi­wiłł poświę­cono spra­wom pro­ce­du­ral­nym — m.in. przyję­ciu tem­atów pri­o­ry­te­towych, które będą przed­miotem najbliższych spotkań.

Wszys­tkie strony uznały za najważniejsze rozwiązanie prob­lemów pła­cowych — zarówno w kon­tekś­cie tzw. roz­porządzenia Zem­bali o pod­wyżkach dla środowiska pielęg­niarskiego, jak również rozwiąza­nia systemowego.

Jako wyma­ga­jące pil­nego omówienia uznano sytu­ację w Państ­wowej Inspekcji San­i­tarnej oraz pro­ponowane zmi­any w Państ­wowym Ratown­ictwie Medycznym.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 29 lutego

Źródło: sol​i​darnosc​.org​.pl