Zachodniopomorskie: oddziałowa rewolucja w szpitalu w Połczynie Zdroju

Uch­wałą z 30 lipca 2013 r. radni powiatu w Świd­winie zaak­cep­towali Pro­gram Funkcjonalno-​Medyczny Szpi­tala Pol­skiego w Połczynie-​Zdroju (Zachod­niopo­morskie). Zlik­wid­owana zostanie część odd­zi­ałów, pow­staną inne.

Przy­pom­ni­jmy, że pod koniec 2009 r. Rada Powiatu zaak­cep­towała wyniki prze­targu na dzierżawę nieru­chomości oraz sprzętu medy­cznego i wyposaże­nia ZOZ w Połczynie-​Zdroju na okres 30 lat wraz z prze­ję­ciem udziela­nia świad­czeń zdrowot­nych na tere­nie Powiatu Świdwińskiego.

Wybrała ofertę spółki ”Szpi­tale Pol­skie” SA w Katow­icach, zobow­iązu­jącą się w ramach umowy do świad­czenia usług medy­cznych przez szpi­tal w Połczynie-​Zdroju.

Obec­nie ”Szpi­tal Pol­ski Połczyn-​Zdrój” jest przed­siębiorstwem pod­miotu leczniczego ”Szpi­tale Pol­skie” SA i jest drugim przed­siębiorstwem na tere­nie woj. zachod­niopo­morskiego, obok Drawskiego Cen­trum Spec­jal­isty­cznego w Drawsku Pomorskim, należą­cym do tej spółki.

W czer­wcu 2013 r. ”Szpi­tale Pol­skie” SA przed­staw­iły założe­nia zmian pro­gramu funkcjonalno-​medycznego szpi­tala w Połczynie-​Zdroju, jako pow­iązanego z real­iza­cją pro­gramu medy­cznego w Drawskim Cen­trum Spec­jal­isty­cznym.
W oce­nie spółki w sytu­acji, gdy oby­dwa szpi­tale o pier­wszym stop­niu ref­er­en­cyjności, odd­alone od siebie o 38 km, wykonują w niek­tórych zakre­sach iden­ty­czne świad­czenia medy­czne, a jed­nocześnie na obszarze ich dzi­ała­nia wys­tępuje zapotrze­bowanie na inne, defi­cy­towe świad­czenia medy­czne — niezbędne stało się zapewnie­nie współdzi­ała­nia tych placówek.

Należy to rozu­mieć jako sko­or­dynowane zarządzanie pro­jek­tami pole­ga­ją­cymi na świad­cze­niu usług zdrowot­nych dla 105tys. mieszkańców dwóch sąsied­nich powiatów (świd­wińskiego i drawskiego). Stąd zmi­any w Szpi­talu Pol­skim Połczyn– Zdrój.
– Według pro­gramu funkcjonalno-​medycznego z 11 lipca 2013 r. z początkiem przyszłego roku lik­widacji ulegną odd­zi­ały: chirurgii ogól­nej i ginekologii. Następ­nie od II kwartału 2015 r. nastąpi lik­widacja odd­zi­ału pedi­atrii. Dzi­ałal­ność odd­zi­ału położniczo-​noworodkowego będzie zaw­ies­zona od 1 marca 2014 r. do 31 marca 2015 r. W miejsce zlik­wid­owanych odd­zi­ałów zostaną utwor­zone: odd­ział neu­rologii z podod­dzi­ałem udarowym, odd­ział reha­bil­i­tacji leczniczej, odd­ział inten­sy­wnej opieki medy­cznej i zakład opiekuńczo-​leczniczy — infor­muje w roz­mowie z por­talem rynekzdrowia​.pl wices­tarosta świd­wiński Roman Kozubek.

Jak wyjaś­nia wices­tarosta, odd­zi­ały wyty­powane do lik­widacji przez oper­a­tora — spółkę, corocznie przynosiły straty.

– Tak było w 2011 i 2012 r. W bieżą­cym roku odd­zi­ały również odno­towują straty w wysokości kilkuset tysięcy zło­tych. Spółka nie widzi dal­szej możli­wości ich funkcjonowa­nia — wyjaś­nia wices­tarosta Kozubek.

Pod­kreśla, iż zmi­any pro­gramu funkcjonalno-​medycznego, są pow­iązane z obow­iązkiem wyko­na­nia przez spółkę inwest­y­cji dos­tosowu­ją­cych obiekt szpi­tala do fachowych i san­i­tarnych wymogów określonych przez Min­is­tra Zdrowia.

Docelowo w Szpi­talu Pol­skim Połczyn-​Zdrój pozostaną: odd­ział chorób wewnętrznych, ukierunk­owany na gas­troen­terologię i kar­di­ologię, odd­ział neu­rologii z podod­dzi­ałem udarowym, odd­ział reha­bil­i­tacji leczniczej, odd­ział położniczo-​noworodkowy, odd­ział inten­sy­wnej opieki medy­cznej, AOS, ambu­la­to­ryjna diag­nos­tyka spec­jal­isty­czna, diag­nos­tyka obra­zowa i lab­o­ra­to­ryjna oraz ZOL.

Lecznica w Połczynie-​Zdroju będzie również kon­tyn­uowała lecze­nie pac­jen­tów po zab­ie­gach kar­di­ologii inter­wen­cyjnej wyko­nanych w Drawskim Cen­trum Spec­jal­isty­cznym. Współdzi­ałanie i syn­er­gia dwóch szpi­tali ma polep­szyć dostęp­ność pac­jen­tów do świad­czeń i umożli­wić poprawę sytu­acji finan­sowej szpitali.

Źródło: www​.rynekm​e​dy​czny​.pl