WYTYCZNE POSTĘPOWANIA W ODDZIAŁACH ZABIEGOWYCH SZPITALI NIEJEDNOIMIENNYCH PODCZAS PANDEMII COVID-19

Zespół ekspercki pod kierunkiem
Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii ogólnej Prof. dr hab. n. med. Grzegorza Wallnera:
Kryspin Mitura1, Piotr Myśliwiec2, Wojciech Rogula3, Michał Solecki4, Jarosław Piotr Furtak5, Michał
Kazanowski6, Stanisław Kłęk7, Michał Nowakowski8, Michał Pędziwiatr8, Marek Zawadzki6, Grzegorz
Wallner4, Jacek Sobocki9
1 Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
2 I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
3 Oddział Kliniczny Chirurgii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Uniwersytet
Jagielloński, Kraków
4 II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, SPSK Nr 1 w Lublinie
5 Oddział Chirurgiczny, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach – szpital
jednoimienny zakaźny
6 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu
7 Oddział Chirurgii Ogólnej i Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego, Szpital
Wielospecjalistyczny im. Stanley Dudricka
8 II Katedra Chirurgii Ogólnej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Szpital
Uniwersytecki w Krakowie – szpital jednoimienny COVID19
9 Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
Warszawa
Opracowano 9 kwietnia 2020 roku.