Walne zebranie Stowarzyszenia KLCH 7.12.2017r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy

W dniu 7 grud­nia b.r. w Szczecinie , zgod­nie z rozesłanym komu­nikatem odbyło się walne zebranie członków Kolegium Lekarzy Specjalistów.

Pod­czas zebra­nia , po spra­woz­da­niu Zarządu z dzi­ałal­ności w poprzed­niej kadencji, zgod­nie z przyję­tym porząd­kiem obrad , zebrani członkowie KLCH udzielili abso­lu­to­rium ustępu­ją­cym wład­zom – Zarzą­dowi i Komisji Rewizyjnej.

Następ­nie w drodze uch­wał wybrano władze KLCH na kole­jną kadencję.

1. W skład Zarządu powołano:

Józef Kładny – Prezes,

Jacek Kar­gul – Wiceprezes,

Grze­gorz Woj­ciechowski – Członek Zarządu.

2. W skład Komisji Rewiz­yjnej powołano:

Andrzej Borowiecki – Przewodniczący,

Marcin Kwiet­niak – Członek,

Tadeusz Wróblewski – Członek.

Wiceprezes KLCH

Jacek Kar­gul