Walne Zebranie członków KLCH

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

– członkowie KLCH-

 

Zarząd stowarzyszenia KLCH w Szczecinie zwołuje na dzień 28.06.2024 roku Walne Zebranie członków KLCH.

 

Miejsce spotkania :Przychodnia w Gryfinie, ul. Niepodległości 28, II piętro , sala numer 213,  godz. 16.00, Prosimy o przybycie i potwierdzenie swojej obecności.

Członek KLCH może być reprezentowany na Zebraniu Walnym przez wskazanego pełnomocnika.

Porządek obrad :

1/ Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia,

2/ Wybranie przewodniczącego zgromadzenia i protokolanta,

3/Zatwierdzenie porządku obrad oraz trybu głosowania uchwał,

4/Sprawozdanie z działalności   Stowarzyszenia za 2023r.,

5/ Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2023 rok obrotowy.

6/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu

Zarządowi,

7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

8/ Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia likwidatora Stowarzyszenia,

9/ Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia majątku po rozwiązaniu Stowarzyszenia,

 10/ Wolne wnioski i zakończenie zebrania.

 

Z poważaniem :

Prof. Józef Kładny