Ustawa o płacach minimalnych podpisana

PIELĘG­NIARKA ZAROBI TYLE CO LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI

Andrzej Duda pod­pisał ustawę reg­u­lu­jącą sposób usta­la­nia najniższego wyna­grodzenia pra­cown­ików medy­cznych. Zgod­nie z ustawą docelowa wysokość najniższego wyna­grodzenia zasad­niczego będzie osiąg­nięta po upły­wie okresu prze­jś­ciowego – do końca 2021 r. Pier­wsze wzrosty – o co najm­niej 10 proc. różnicy między wyna­grodze­niem zasad­niczym a min­i­mal­nym – zaplanowano już od 1 lipca tego roku. Następ­nie będzie ono pod­wyższane corocznie o co najm­niej 20 proc. tej różnicy.

Pielęg­niarka z tytułem mag­is­tra i ze spec­jal­iza­cją ma zara­biać co najm­niej 5,3 tys. zł. Min­i­malne wyna­grodze­nie pielęg­niarki bez tytułu mag­is­tra, ale ze spec­jal­iza­cją określono na 3,7 tys. zł, a bez spec­jal­iza­cji – na 3,2 tys. zł.

Współczyn­nik pracy 1,05 (taki jak pielęg­niarka z tytułem mag­is­tra i ze spec­jal­iza­cją) mają także: lekarz, lekarz den­tysta bez spec­jal­iza­cji oraz far­ma­ceuci, fizjoter­apeuci, diag­ności lab­o­ra­to­ryjni posi­ada­jący specjalizację.

Źródło: NIPiP