Tragedia w szpitalu

Trage­dia w szpi­talu: lekarka zmarła pod­czas dyżuru

Po czterech dni­ach pracy z rzędu pod­czas dyżuru najpraw­dopodob­niej na zawał zmarła 44-​letnia anestezjolog. Policja wyk­luczyła udział osób trze­cich. Kobi­eta nie była pra­cown­ikiem szpi­tala — prowadz­iła własną dzi­ałal­ność gospo­dar­czą i wg rzecznika szpi­tala „sama orga­ni­zowała sobie czas pracy”. Zdaniem rzecznika szpi­tal nie naruszył zatem kodeksu pracy.

Przepra­cow­ani lekarze to u nas codzi­en­ność. Wcześniej infor­mowal­iśmy o lekarzu, który wyro­bił 600 proc. normy i przepra­cował309 godzin w ciągu miesiąca. Reko­rdzista z wojew­ództwa pod­lask­iego w listopadzie przepra­cował 309 godzin. Daje to 78 godzin tygodniowo.

Za nieprzestrze­ganie prawa pracy placówka medy­czna może otrzy­mać man­dat od 1000 do 2000 zło­tych lub grzy­wnę nawet 30 tysięcy zł.

Kon­t­role PIP ujawniły, że w ponad 250 placówkach w całej Polsce lekarze pra­cow­ali na pod­stawie różnych umów. Dzieje się tak, bo lekarze mają zbyt niskie pen­sje podatkowe. Jak podaje Min­is­terstwo Zdrowia, śred­nia pen­sja lekarza z I stop­niem spec­jal­iza­cji to 3,5tys. zł brutto.

Dyrek­tywa uni­jna przewiduje 48-​godzinny tydzień pracy. Ci lekarze, którzy zgodzą się na pod­pisanie klauzuli opt-​out (pozwala­jącej im na dłuższy czas pracy), mogą pra­cować nawet 78 godzin tygodniowo.

Jak łamane jest prawo pracy w placówkach medy­cznych? 
W 2015 r. inspek­torzy pracy przeprowadzili 226 kon­troli w pod­mio­tach leczniczych. Pod­mioty te zatrud­niły ogółem aż 46 tys. pra­cown­ików. 41% skon­trolowanych placówek to pub­liczne zakłady opieki zdrowotnej.

Doko­nano kon­troli 2718 umów cywilno­prawnych, z czego u 17% pod­miotów stwierd­zono niepraw­idłowości takie jak np. zawar­cie umowy cywilno­prawnej zami­ast umowy o pracę mimo ist­nieją­cych warunków właś­ci­wych dla sto­sunku pracy.

W pod­mio­tach pub­licznych jak i niepub­licznych dużym prob­le­mem są naruszenia związane z wypła­caniem wyna­grodzenia za pracę w godz­i­nach nadliczbowych — w pod­mio­tach pub­licznych zan­otowano niemal połowę przy­pad­ków, nato­mi­ast w pod­mio­tach niepub­licznych aż 54%.

Kon­t­role wykazały niepraw­idłowości związane z reg­u­laminem pracy. W 118 pod­mio­tach zwró­cono pra­co­daw­ców uwagę min. na: sys­tem i rozkład czasu pracy, ter­min wypłaty wyna­grodzenia oraz na sposób infor­mowa­nia pra­cown­ików o ryzyku zawodowym a także przy­padki ustalonego rozkładu czasu pracy.

Dużym prob­le­mem okazało się wyposaże­nie pra­cown­ików w odzież i obuwie robocze — w pod­mio­tach pub­licznych zgłos­zono aż57% naruszeń przepisów nato­mi­ast w pod­mio­tach niepub­licznych 33%. Pra­cown­icy medy­czni wykony­wali swoje obow­iązki we włas­nej odzieży oraz obuwiu, co za tym idzie we włas­nym zakre­sie prali taką odzież co stanowi zagroże­nie dla pra­cown­ików i ich rodzin.

Niepokoi także pro­cent zanied­bań w niepub­licznych pod­mio­tach doty­czący zapewnienia wykony­wa­nia zadań służby BHP (u pra­co­daw­ców do 100 pra­cown­ików) — wynosi on 43% wszys­t­kich kon­troli, dla porów­na­nia w pod­mio­tach pub­licznych wynosi on 26%.

U 59% pod­miotów stwierd­zono niepraw­idłowości w zakre­sie pisem­nej infor­ma­cji o warunk­ach zatrud­nienia — pra­cown­icy nie dostawali takiej infor­ma­cji lub infor­ma­cja ta zaw­ier­ała uchybienia.

Państ­wowa Inspekcja Pracy w 48% placówek medy­cznych zgłosiła niepraw­idłowości przy udziela­niu urlopów wypoczynkowych dla pra­cown­ików. Dla porów­na­nia w 2013 r. taki prob­lem zgłos­zono w 38% podmiotów.

Źródło: Radio Szczecin/​TVN24/​PIP/​Medexpress