Spotkanie członków KLCH 9 sierpnia 2018r.

Szczecin 17 lipca 2018 roku


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Chirur­dzy wojew­ództwa zachodniopomorskiego,

Członkowie KLCH

W ostat­nim okre­sie Dyrekcja jed­nego ze szpi­tali w naszym regionie zwró­ciła się do Zarządu Kolegium Lekarzy Chirurgów z propozy­cją prowadzenia kole­jnego odd­zi­ału chirur­gicznego, z uwagi na braki kadrowe, których od dłuższego czasu nie można było uzu­pełnić. Bardzo często otrzy­mu­jemy również zapy­ta­nia o współpracę w węższym zakre­sie, np. wykony­wa­nia określonych typów zabiegów w poszczegól­nych szpi­ta­lach, pracy w charak­terze kon­sul­tan­tów w zakre­sach wąs­kich dziedzin chirur­gicznych, zabez­pieczenia dyżurowego itd.

Sprawa braków kadrowych jest w środowisku chirurgów doskonale znana i o tym wielokrot­nie też mówiliśmy wys­tępu­jąc w różnych gremi­ach od zarządów: Towarzystwa Chirurgów Pol­s­kich i Pol­skiego Towarzystwa Chirurgii Onko­log­icznej poczy­na­jąc, a na Sena­cie RP kończąc.

Naczel­nym przesłaniem naszym zawsze było i jest bez­pieczeństwo pracy chirurga ‚co przekłada się na bez­pieczeństwo lec­zonych pac­jen­tów, nie zapom­i­na­jąc też jed­nocześnie o naszym bez­pieczeńst­wie finan­sowym. Jak doty­chczas mimo wciąż pog­a­rsza­jącej się sytu­acji w tych obszarach nikt z tzw. decy­den­tów nie pod­jął starań, aby tę pato­log­iczną sytu­ację zmienić i prob­lemy pozostaw­iono do rozwiąza­nia poszczegól­nym dyrekcjom szpi­tali. Brak koor­dy­nacji dzi­ałań ze strony chirurgów spowodował, że w znakomitej więk­szości szpi­tali naszego regionu chirur­dzy pracują ponad swoje możli­wości i siły, godząc się jed­nocześnie na mierne i niezad­owala­jące warunki finansowe.

Dlat­ego też, biorąc pod uwagę wręcz kryzysową sytu­ację w wielu szpi­ta­lach naszego regionu, postanow­iliśmy zaprosić ponownie członków KLCH i chirurgów zain­tere­sowanych współpracą z KLCH na spotkanie w dniu 9 sierp­nia 2018r. godz 16,30 *, pod­czas którego poroz­maw­ial­ibyśmy i być może wypra­cow­al­ibyśmy formy dal­szego współdzi­ała­nia, w tym reprezen­towa­nia i negocjowa­nia warunków zatrud­nienia dla poszczegól­nych grup , czy zespołów lekarzy.

Prezes KLCH

Prof. Józef Kładny

Spotkanie odbyłoby się w Klin­ice Chirurgii Ogól­nej i Onko­log­icznej PUM, ul Unii Lubel­skiej1. Godz 16,30

UWAGA: Wszys­t­kich zain­tere­sowanych bardzo proszę o potwierdze­nie swo­jej obec­ności na tym spotka­niu mailem do dnia 5 sierp­nia 2018r. na adres jkladny@onet.pl