Spotkanie członków i sympatyków KLCH

Szczecin 31.05.2016r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W dniu wczo­ra­jszym odbyło się kole­jne spotkanie członków i sym­pa­tyków naszego Stowarzyszenia.

Pod­czas spotka­nia zostały omówione doświad­czenia z dzi­ałal­ności KLCH i płynące z nich wnioski , a w szczegól­ności doty­czące funkcjonowa­nia i pracy naszych członków w pod­mio­tach leczniczych wojew­ództwa zachod­niopo­morskiego, w tym w Szpi­ta­lach — w Świnou­jś­ciu oraz w Drawsku Pomorskim.

Pod­kreślono , iż w czer­wcu b.r. minie 3-​cia rocznica pod­pisa­nia przez nasze Sto­warzysze­nie pier­wszych umów na warunk­ach jakie wspól­nie ustalil­iśmy i przegłosowal­iśmy na zebra­niu założy­ciel­skim KLCH. Przez ten sto­sunkowo krótki okres udało się udowod­nić, że można dzi­ałać skutecznie i przy odrobinie sol­i­darności zawodowej można wyne­gocjować satys­fakcjonu­jące warunki pracy i płacy dla naszych członków. Od 3 lat na warunk­ach ustalonych przez członkówKLCH w formie Uch­wały, pracują nasi koledzy w szpi­talu w Świnou­jś­ciu i od prawie roku w szpi­talu w Drawsku Pomorskim. Doświad­cze­nie zdobyte w trak­cie negoc­jacji z zarządza­ją­cymi oboma szpi­ta­lami oraz doświad­cze­nie zdobyte w pro­ce­sie orga­ni­za­cji pracy obu odd­zi­ałów chirur­gicznych są bardzo ważne z punktu widzenia ewen­tu­al­nych dal­szych dzi­ałań naszego Stowarzyszenia.

  • Zebrani członkowie KLCH dokon­ali anal­izy obec­nych warunków pracy w poszczegól­nych jed­nos­tkach, na tere­nie wojew­ództwa zachodniopomorskiego.
  • Pod­kreślono konieczność pode­j­mowa­nia dal­szych dzi­ałań celem popraw­ia­nia warunków i orga­ni­za­cji miejsc pracy, w tym wprowadzenia norm i standaryza­cji Odd­zi­ałów Chirur­gicznych oraz Poradni Spec­jal­isty­cznych, opra­cow­anych przez KLCH, a także przy­go­towa­nia do zbliża­ją­cych się ter­minów kon­trak­towa­nia świad­czeń zdrowot­nych ‚które w więk­szości pod­miotów rozpoczną się jesienią b.r.
  • Omówiono szczegółowo poszczególne etapy współpracy KLCH w Szpi­ta­lach w Świnou­jś­ciu oraz w Drawsku Pomorskim.
  • Wyrażono zde­cy­dowaną deza­pro­batę wobec fak­tów bez­za­sad­nego wypowiada­nia umów lekar­zom w tych jed­nos­tkach, a w szczegól­ności w Drawsku Pomorskim , w którym prowadząca ten Szpi­tal Spółka Szpi­tale Pol­skie S.A. do chwili obec­nej nie zapłaciła zaległych wyna­grodzeń lekar­zom chirur­gom za miesiące marzec i kwiecień b.r., próbu­jąc wymusić poprzez m.in. takie dzi­ała­nia, pod­pisanie umów przez tych lekarzy na nieko­rzyst­nych warunk­ach. Podobny mech­a­nizm i sposób dzi­ała­nia Dyrekcji tego Szpi­tala, według oświad­czeń naszych kolegów, był zas­tosowany w lat­ach 2014 –2015 .
  • Zarząd KLCH pod­jął decyzję wys­tąpi­enia na drodze sądowej o odzyskanie zaległych wyna­grodzeń i odszkodowań dla lekarzy chirurgów pracu­ją­cych doty­chczas w Szpi­talu w Drawsku Pomorskim i poin­for­mowa­niu Rady Nad­zor­czej Spółki Szpi­tale Pol­skie S.A. oraz władz samorządu tery­to­ri­al­nego – Starostwa Powia­towego w Drawsku Pomorskim, o dzi­ała­ni­ach Dyrekcji tego Szpitala.
  • Na spotka­niu omówiono obecną sytu­ację w ochronie zdrowia, trwa­jące protesty środowisk pielęg­niars­kich, koła rezy­den­tów w struk­tu­rach OPZZL, a także pojaw­ia­jące się propozy­cje zmian ustro­jowych w ochronie zdrowia artykułowanych przez Min­is­terstwo Zdrowia i innych przed­staw­icieli Rządu.
  • Ustalono konieczność dal­szych spotkań i dzi­ałań KLCH w zakre­sie mobi­liza­cji środowiska chirurgów przed zbliża­ją­cymi się ter­mi­nami kon­trak­tacji świad­czeń zdrowot­nych i akty­wnego uczest­nictwa w opin­iowa­niu propozy­cji zmian usta­wowych w ochronie zdrowia, których kul­mi­nacja ma nastąpić w przyszłym roku.

Zarząd KLCH