Rezydent w Drawsku Pomorskim

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

infor­mu­jemy o mozli­wości pod­ję­cia rezy­den­tury w zakre­sie chirurgii ogólnej

w Odd­ziale Chirur­gicznym w Drawsku Pomorskim.

Wszelkie infor­ma­cje związane ze szczegółami doty­czą­cymi rezy­den­tury można

uzyskać bezpośred­nio w Dyrekcji Szpi­tala w Drawsku Pomorskim, a także

kieru­jąc stosowne pyta­nia poprzez adres email i tele­fon­icznie do naszego

Sto­warzyszenia. Dane kon­tak­towe są dostępne na naszej stronie internetowej

w zakładce KONTAKT.

Wiceprezes KLCH

Jacek Kar­gul