klch-bg
Kolegium
Lekarzy Chirurgów

KURS

USG piersi i warsztaty praktyczne diagnostyka inwazyjna gruczołu piersiowego

O Nas

Kim jesteśmy?

Sto­warzysze­nie Kolegium Lekarzy Chirurgów zostało założone w Szczecinie z inic­jatywy członków założy­cieli — lekarzy chirurgów, zgod­nie z przy­jetą uch­wałą założy­ciel­ską w dniu 20.12.2012r. Kolegium dzi­ała na pod­stawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989r. — Prawo o Sto­warzyszeni­ach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zm.) oraz przyjętego statutu.

Cele działania KLCHzostały określone w przyjętym Statucie Stowarzyszenia:

1. Wspieranie lekarzy spec­jal­istów w zakre­sie chirurgii w wykony­wa­niu swoich praktyk.

2. Reprezen­tacja członków Kolegium przed NFZ, samorzą­dami , pra­co­daw­cami i innymi insty­tuc­jami mają­cymi wpływ na ich sta­tus społeczny i materialny…

Kontakt

Skontaktuj się z nami!