Oferta współpracy

Kolegium Lekarzy Spec­jal­istów poszukuje Koleżanki i Kolegów, lekarzy chirurgów, a także lekarzy chcą­cych się spec­jal­i­zować w zakre­sie chirurgii ogól­nej, do współpracy w Odd­zi­ałach Chirurgii oraz Porad­ni­ach Chirurgicznych.

Osoby chętne do współpracy prosimy o kon­takt za pośred­nictwem naszej strony inter­ne­towej — zakładka „KON­TAKT” , drogą email, z podaniem danych osobowych i wskazaniem sposobu komunikacji.

Wiceprezes Zarządu KLCH

Jacek Kar­gul