Na ile obecny rząd wycenia pracę lekarza?

 Na ile obecny rząd wyce­nia pracę lekarza?

Lekarze z OZZL z zad­owole­niem przyjęli zapowiedź pre­mier Beaty Szy­dło doty­czącą wyższych zarobków dla lekarzy. W związku z przed­staw­ionym do kon­sul­tacji społecznych pro­jek­tem roz­porządzenia min­is­tra zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków za pracę wyna­gradza­nia za pracę pra­cown­ików pod­miotów leczniczych dzi­ała­ją­cych w formie jed­nos­tki budże­towej lekarze liczą, że pre­mier zre­al­izuje obiet­nice.

” W propozy­cji przed­staw­ionej przez obec­nego min­is­tra zawarta jest nowa «siatka płac», określa­jąca min­i­malne i maksy­malne stawki wyna­grodzenia dla poszczegól­nych stanowisk pracy (i poszczegól­nych zawodów). W grupie XIX zna­j­duje się «starszy asys­tent», czyli lekarza spec­jal­ista – najwyższa pozy­cja zawodowa lekarza. Min­is­ter pro­ponuje, alby jego pen­sja zasad­nicza wynosiła od 1970 do 4560 zł.

Dla sędziego, proku­ra­tora lub zawodowego ofi­cera – z kwal­i­fikac­jami, doświad­cze­niem i pozy­cją w swoim zawodzie porówny­wal­nym do rangi lekarza spec­jal­isty, rząd ustalił pen­sję zasad­niczą na poziomie 2 – 3 razy wyższym. Jaka jest wiary­god­ność słów pre­mier Szy­dło, że «doce­nia ona rolę lekarzy i muszą oni być wysoko nagradzani»? – pytają lekarze z OZZL.

Źródło Med­ex­press