Kurs USG zakończony!


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W ramach akty­wności związanych z orga­ni­za­cją XXIV Zjazdu PTChO zakończył się kurs: USG piersi i warsz­taty prak­ty­czne – diag­nos­tyka inwazyjna gruc­zołu piersiowego.

Uczest­nikom grat­u­lu­jemy uzyska­nia nowych umiejęt­ności zawodowych.