Konkursy rozstrzygnięte

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

infor­muję, że zakońc­zone zostały z sukce­sem negoc­jacje prowad­zone przez Kolegium Lekarzy Chirurgów jako pełnomocnika:

  • 17 prak­tyk lekars­kich w Konkur­sie ofert na świad­czenia zdrowotne w Odd­ziale Chirur­gicznym w Szpi­talu w Świnou­jś­ciu — umowa przewiduje wykony­wanie usług zdrowot­nych przez 3 lata.
  • , a także w Klin­ice Chirurgii Ogól­nej i Onko­log­icznej PUM w Szczecinie, pod­czas którego Kolegium reprezen­towało 7 prak­tyk lekars­kich — umowa przewiduje wykony­wanie usług zdrowot­nych do 2016r.

Wszys­tkim lekar­zom , którzy wyrazili wolę reprezen­towa­nia przez Kolegium swoich interesów, w ramach udzielonych Zarzą­dowi pełnomoc­nictw, grat­u­lu­jemy uzyskanych kontraktów.

Pozdrawiam

Prezes KLCH

prof. Józef Kładny