Informacja KLCH o Twoich danych osobowych

Szanowni Państwo,

Mając na względzie ochronę Państwa danych osobowych, które nam Państwo powierzyli, oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Roz­porządzenia Par­la­mentu Europe­jskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. nr 2016/​679, uprze­jmie infor­mu­jemy, że dos­tosowal­iśmy zasady przetwarza­nia przez nas Państwa danych osobowych do nowych przepisów.

Zgod­nie z przepisami wskazanego Roz­porządzenia, poza doty­chcza­sowym prawem do wglądu do swoich danych, ich popraw­ia­nia i usuwa­nia, będą przysługi­wały Państwu dodatkowe prawa wynika­jące z przepisów Roz­porządzenia, takie jak: żądanie usunię­cia Państwa danych, prawo do cofnię­cia zgody na ich przetwarzanie czy też sprze­ciw wobec przetwarza­nia danych.

Dzięku­jemy za doty­chczas okazane nam zau­fanie.
Państwa dane pozostają bezpieczne.

Zgod­nie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogól­nego roz­porządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwiet­nia2016 r. (dalej: RODO) infor­mu­jemy, że:

  1. Admin­is­tra­torem Pani/​Pana danych osobowych jest :
Kolegium Lekarzy Chirurgówul. J. H. Dąbrowskiego 4 lok. 28,70 – 100 Szczecin
  1. Kon­takt z Inspek­torem Ochrony Danych — e-​mail: ochrona.danych@klch.pl, adres do kore­spon­dencji: ul. J.H.Dąbrowskiego 4 lok.28, 70 – 100 Szczecin;
  2. Pani/​Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach mar­ketingowych oraz w celu przed­staw­ienia ofert hand­lowych Admin­is­tra­tora oraz współpracu­ją­cych z Admin­is­tra­torem pod­miotów, aby zawrzeć i zre­al­i­zować umowę oraz wypełnić obow­iązek prawny Admin­is­tra­tora na pod­stawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO;
  3. Odbior­cami danych mogą być pod­mioty niezbędne do zapewnienia praw­idłowego dzi­ała­nia usługi .;
  4. Podane przez Panią/​Pana dane osobowe nie będą przekazy­wane do państwa trzeciego;
  5. Pani/​Pana dane osobowe będą prze­chowywane do czasu cofnię­cia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach mar­ketingowych oraz w celu przed­staw­ienia ofert hand­lowych lub przez okres trwa­nia umowy, a po jego upły­wie na czas niezbędny do real­iza­cji nałożonych na Admin­is­tra­tora obow­iązków prawnych lub związanych z real­iza­cją umowy;
  6. Pani/​Pan posi­ada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich spros­towa­nia, usunię­cia, ograniczenia przetwarza­nia, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprze­ciwu, prawo do cofnię­cia zgody w dowol­nym momen­cie bez wpływu na zgod­ność z prawem przetwarza­nia, którego doko­nano na pod­stawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Pani/​Pan posi­ada prawo do wniesienia skargi do organu nad­zor­czego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/​Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/​Pana doty­czą­cych narusza przepisy RODO;
  8. Podanie przez Panią/​Pana danych osobowych jest dobrowolne, jed­nakże niepo­danie danych uniemożliwi real­i­zowanie przez Admin­is­tra­tora danych konkret­nych usług, dla których te dane osobowe miały być zebrane;
  9. Pani/​Pana dane mogę być pro­filowane indy­wid­u­al­nie, w opar­ciu o przekazane przez Panią/​Pana dane w celu indy­wid­u­al­nego dopa­sowa­nia ofert i usług Administratora;

Pani/​Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na pod­stawie zgody. W związku z tym ma Pani/​Pan prawo do wyco­fa­nia zgody na przetwarzanie w dowol­nym momen­cie. Wyco­fanie zgody nie ma wpływu na zgod­ność z prawem przetwarza­nia, którego doko­nano na pod­stawie Pani/​Pana zgody przed jej wyco­faniem. Zgodę może Pani/​Pan wyco­fać, wysyła­jąc wiado­mość e-​mailową na adres: ochrona.danych@klch.pl lub lis­townie na adres Admin­is­tra­tora Danych, ul. J.H.Dąbrowskiego 4 lok.28, 70 – 100 Szczecin.

Kolegium Lekarzy Chirurgów

ul. J. H. Dąbrowskiego 4 lok. 28,

70 – 100 Szczecin