Diagnostyka inwazyjna gruczołu piersiowego

prof. Dawid Murawa


Dro­gie Koleżanki, Drodzy Koledzy ! 

 

W ramach akty­wności związanych z orga­ni­za­cją Kon­fer­encji „Węzeł wartown­iczy – co wiemy w 2018 roku?” zapraszamy na kurs: Diag­nos­tyka inwazyjna gruc­zołu pier­siowego.
Ter­min kursu: sob­ota 15.12.2018 r.
Miejsce kursu: Pleszewskie Cen­trum Medy­czne w Pleszewie, 63 – 300 Pleszew, ul. Poz­nańska 125 a.

PRO­GRAM KURSU

10:00 – 10:15 Otwar­cie kursuprof. Dawid Murawa/​dr Jacek Kar­gul, MBA

10:15– 10:45 Rola ultra­sono­grafisty w planowa­niu leczenia raka piersidr Krzysztof Koziełek

10:45– 11:15 Ultra­sono­graficzna diag­nos­tyka różni­cowa lymphadenopatiidr Krzysztof Koziełek

11:15– 11:45 Metodyka biop­sji pod kon­trolą USGdr Krzysztof Koziełek

11:45– 12:00 PRZ­ERWA KAWOWA

12:00 – 12:30 Biop­sja stereo­tak­ty­czna – uwagi praktycznedr Krzysztof Koziełek

12:30 – 12:45 Biop­sja otwarta– wskaza­nia bezwzględnedr Mateusz Wichtowski

12:45 – 13:30 Aspekty formalno-​prawne biop­sji próżniowejdr Jacek Kar­gul. MBA

12:30 – 14:00 LUNCH

14:00– 14:30 Klasy­fikacja pato­mor­fo­log­iczna wyniku biop­sji gruc­zołu piersiowegodr Paweł Kurzawa

14:30 – 15:15 Korelacja kliniczno-​radiologiczno-​patomorfologiczna.Panel dyskusyjny: prof. Dawid Murawa, dr Jacek Kar­gul, dr Krzysztof Koziełek, dr Paweł Kurzawa

15:15 – 17:30 Zaję­cia praktyczneprof. Dawid Murawa, dr Jacek Kar­gul, dr Krzysztof KoziełekUwaga! Ilość miejsc ogranic­zona do 25 osób – decy­duje kole­jność zgłoszeń

Cena kursu: Członkowie PTChO i KLCH 600 zł, Pozostali uczest­nicy: 800 zł

Płat­ności należy dokony­wać na konto Sto­warzyszenia Kolegium Lekarzy Chirurgów nr: 84 105015591000009030200936.

Ostate­czny ter­min zgłasza­nia uczest­nictwa – 7 grud­nia 2018 r.Rejes­tracja — dr Mateusz Wich­towski, mail: mawichto@gmail.com

Part­nerem orga­ni­za­cyjnym jest Pol­skie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Stowarzysze­nie Kolegium Lekarzy Chirurgów oraz Kat­e­dra Chirurgii i Onkologii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uni­w­er­sytetu w Zielonej Górze

ZAPRASZAMY

Orga­ni­za­tor i kierownik kursuprof. Dawid Murawa

PRO­GRAM

PATRONAT