Czy lekarze naprawdę zarabiają tak dużo?

Czy lekarze naprawdę zara­bi­ają tak dużo? Ofic­jalne dane.

Naczelna Izba Lekarska ujawniła dane o zarobkach lekarzy. Kto i gdzie zara­bia najwięcej?

Nadzwycza­jny XIII Kra­jowy Zjazdy Lekarzy zaapelował do min­is­tra zdrowia o ustal­e­nie min­i­mal­nej płacy dla lekarzy i lekarzy den­tys­tów. Zdaniem NIL wyna­grodze­nie min­i­malne powinno wynosić:
— dla lekarza stażysty śred­nią prze­cięt­nego miesięcznego wyna­grodzenia w sek­torze przed­siębiorstw ogłaszanego przez GUS, co w 2016 roku powinno dać kwotę 4 121,41 zł brutto
— dla lekarza bez spec­jal­iza­cji — 2 krot­ność śred­niej co w 2016 roku powinno dać kwotę 8 242, zł brutto
— dla lekarza z I stop­niem spec­jal­iza­cji – 2,5 krot­ność śred­niej co w 2016 roku powinno dać kwotę 10303,53 zł brutto
— dla lekarza spec­jal­isty – 3-​krotność śred­niej co w 2016 roku powinno dać kwotę 12 364,23 zł brutto.
Zdaniem Macieja Hamankiewicza, prezesa Naczel­nej Rady Lekarskiej – płace należy ure­g­u­lować tak, aby zapewnić każdemu lekar­zowi odpowied­nio do jego kwal­i­fikacji należne mu min­i­mum. 
Ile zara­bi­ają lekarze w Polsce?

Z danych, które z 11 okre­gowych izb lekars­kich zebrał Grze­gorz Krzyżanowski, prze­wod­niczący Zespołu ds. Lekarzy Zatrud­nionych w Pod­mio­tach Leczniczych, wynika, że śred­nia wysokość płac lekarzy bez spec­jal­iza­cji jest bardzo zbliżona. Nato­mi­ast różnice pomiędzy wojew­ództ­wami pojaw­iają się w przy­padku lekarzy specjalistów.


Według danych zebranych z okrę­gowych izb lekars­kich zarobki ksz­tał­tują się następująco:

Podane przez Zjazd Lekarzy oraz okrę­gowe izby lekarskie kwoty doty­czą wyna­grodzeń lekarzy i lekarzy den­tys­tów zatrud­nionych na umowę o pracę uzyski­wanych za nor­maty­wny czas pracy czyli za 7 godzin 35minut dziennie.

Źródło : med​ex​pres​.pl