Chirurdzy KLCH wprowadzają nowoczesne metody leczenia raka piersi w Szpitalu w Świnoujściu

Świnou­jski szpi­tal to jedna z nielicznych w wojew­ództwie lecznica, w której pod­czas oper­acji raka piersi, sto­suje się spec­jalną gamma-​kamerę. Dzięki temu urządze­niu jest więk­sza szansa na to, że pac­jen­tki nie będą miały amputowanych piersi – tłu­maczy spec­jal­ista chirurg onkolog dr Jacek Kargul.

Dzięki współpracy z chirurgami onkologami , w tym z pro­fe­sorem Józe­fem Kład­nym, spec­jal­iści z Kolegium Lekarzy Chirurgów, wprowadzili do świnou­jskiego szpi­tala nowoczesną metodę oper­owa­nia nowot­woru piersi. Warte ponad sto tysięcy zło­tych urządze­nie, już w trak­cie zabiegu wych­wytuje najbardziej zagrożony i pode­jrzany o prz­erzut węzeł chłonny.

— Dzięki tej metodzie i bardzo czułemu apara­towi, jesteśmy w stanie zlokali­zować pier­wszy węzeł na drodze spływu komórek nowot­worowych i tym samym zapo­biec ewen­tu­al­nym prz­erzu­tom – mówią chirur­dzy. Twierdzą także, że świnou­jski szpi­tal może zostać przo­du­ją­cym pop­u­laryza­torem tej metody w regionie. Podobne oper­acje wykony­wane są bowiem jedynie w dwóch spec­jal­isty­cznych ośrod­kach w Szczecinie. Oper­acje oszczędza­jące mają jeszcze wiele innych plusów. Pac­jen­tki nie cier­pią tak, jak po radykalnej amputacji. Nie wys­tępują przykur­cze kończyn , czy obrzęki limfatyczne.

W Szpi­talu Miejskim w Świnou­jś­ciu wyko­nano już trzy takie zabiegi. Pod­czas żad­nej z nich nie amputowano całej piersi. – Jest to możliwe dzięki naszemu apara­towi i pracu­ją­cym w zes­pole chirur­gom onkol­o­gom – pod­kreśla dr Jacek Kar­gul. 
Przy­pom­ina, że w świnou­jskim szpi­talu, już rutynowo wykony­wane są także oper­acje m.in. nowot­worów żołądka, jelita grubego i tar­czycy. Zabiegów takich zazwyczaj nie wykonują szpi­tale powia­towe. Chorzy odsyłani są do więk­szych ośrod­ków medy­cznych w regionie. Świnou­jski szpi­tal może rozsz­erzyć zabiegową dostęp­ność, dzięki pod­pisanej dwa lata temu umowie ze Sto­warzysze­niem Kolegium Lekarzy Chirurgów.

To aż szes­naś­cie pod­miotów leczniczych, które zostały wyło­nione w konkur­sie ofert na świad­czenia zdrowotne w Odd­ziale Chirurgii i Poradni Chirur­gicznej w Szpi­talu Świnou­jś­cie.

Zgod­nie z umową pod­mioty lecznicze mają za zadanie zabez­pieczyć dzi­ałal­ność medy­czną wymienionych jed­nos­tek orga­ni­za­cyjnych zgod­nie z har­mono­gramem świad­czeń określonym przez Prezesa Szpi­tala, real­i­zować świad­czenia zabez­pieczenia całodobowego odd­zi­ału , a także świad­czyć usługi kon­sul­ta­cyjne na rzecz pozostałych komórek orga­ni­za­cyjnych. Zespół lekarzy wykonuje wszys­tkie rodzaje zabiegów oper­a­cyjnych w zakre­sie chirurgii ogól­nej i onko­log­icznej. Idea pracy spec­jal­istów z KLCH, polega na real­iza­cji usług zdrowot­nych w świnou­jskim szpi­talu , bez potrzeby wysyła­nia pac­jen­tów , nawet z rzadką chorobą chirur­giczną do innych ośrod­ków w Szczecinie. Lekarze są w stanie oper­ować pac­jen­tów w opar­ciu o własną kadrę lekarzy, a w przy­pad­kach koniecznych — przy udziale dopros­zonych do określonego przy­padku klin­icznego spec­jal­istów będą­cych członkami naszego Sto­warzyszenia.

Świad­czenia zdrowotne są real­i­zowane w opar­ciu o umowy i kon­trakty pod­pisane pomiędzy Szpi­talem aNFZ.

Źródło: http://​www​.iswinou​j​scie​.pl/​a​r​t​y​k​u​l​y​/​3​7​7​4​4​/