prof. Dawid Murawa

Dro­gie Koleżanki, Drodzy Koledzy !
W ramach akty­wności związanych z orga­ni­za­cją Kon­fer­encji
„Węzeł wartown­iczy – co wiemy w 2018 roku?”
zapraszamy na kurs: Diag­nos­tyka inwazyjna gruc­zołu pier­siowego
Ter­min kursu: sob­ota 15.12.2018 r.
Miejsce kursu: Pleszewskie Cen­trum Medy­czne w Pleszewie,
63300 Pleszew, ul. Poz­nańska 125 a

PRO­GRAM KURSU

10:0010:15 Otwar­cie kursu
prof. Dawid Murawa/​dr Jacek Kar­gul, MBA
10:1510:45 Rola ultra­sono­grafisty w planowa­niu leczenia raka piersi
dr Krzysztof Koziełek
10:4511:15 Ultra­sono­graficzna diag­nos­tyka różni­cowa lymphadenopatii
dr Krzysztof Koziełek
11:1511:45 Metodyka biop­sji pod kon­trolą USG
dr Krzysztof Koziełek
11:4512:00 PRZ­ERWA KAWOWA
12:0012:30 Biop­sja stereo­tak­ty­czna – uwagi praktyczne
dr Krzysztof Koziełek
12:3012:45 Biop­sja otwarta– wskaza­nia bezwzględne
dr Mateusz Wichtowski
12:4513:30 Aspekty formalno-​prawne biop­sji próżniowej
dr Jacek Kar­gul. MBA
12:3014:00 LUNCH
14:0014:30 Klasy­fikacja pato­mor­fo­log­iczna wyniku biop­sji gruc­zołu piersiowego
dr Paweł Kurzawa
14:3015:15 Korelacja kliniczno-​radiologiczno-​patomorfologiczna.
Panel dyskusyjny: prof. Dawid Murawa, dr Jacek Kar­gul, dr Krzysztof Koziełek, dr Paweł Kurzawa
15:1517:30 Zaję­cia praktyczne
prof. Dawid Murawa, dr Jacek Kar­gul, dr Krzysztof Koziełek
Uwaga! Ilość miejsc ogranic­zona do 25 osób – decy­duje kole­jność zgłoszeń
Cena kursu: Członkowie PTChO i KLCH 600 zł, Pozostali uczest­nicy: 800
Płat­ności należy dokony­wać na konto
Sto­warzyszenia Kolegium Lekarzy Chirurgów nr: 84 105015591000009030200936
Ostate­czny ter­min zgłasza­nia uczest­nictwa – 7 grud­nia 2018 r.
Rejes­tracja — dr Mateusz Wich­towski, mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.
Part­nerem orga­ni­za­cyjnym jest Pol­skie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej,
Sto­warzysze­nie Kolegium Lekarzy Chirurgów oraz
Kat­e­dra Chirurgii i Onkologii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uni­w­er­sytetu w Zielonej Górze
ZAPRASZAMY
Orga­ni­za­tor i kierownik kursu
prof. Dawid Murawa
PATRONAT

Szczecin 17 lipca 2018 roku

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Chirur­dzy wojew­ództwa zachodniopomorskiego,

Członkowie KLCH

W ostat­nim okre­sie Dyrekcja jed­nego ze szpi­tali w naszym regionie zwró­ciła się do Zarządu Kolegium Lekarzy Chirurgów z propozy­cją prowadzenia kole­jnego odd­zi­ału chirur­gicznego, z uwagi na braki kadrowe, których od dłuższego czasu nie można było uzu­pełnić. Bardzo często otrzy­mu­jemy również zapy­ta­nia o współpracę w węższym zakre­sie, np. wykony­wa­nia określonych typów zabiegów w poszczegól­nych szpi­ta­lach, pracy w charak­terze kon­sul­tan­tów w zakre­sach wąs­kich dziedzin chirur­gicznych, zabez­pieczenia dyżurowego itd.

Sprawa braków kadrowych jest w środowisku chirurgów doskonale znana i o tym wielokrot­nie też mówiliśmy wys­tępu­jąc w różnych gremi­ach od zarządów: Towarzystwa Chirurgów Pol­s­kich i Pol­skiego Towarzystwa Chirurgii Onko­log­icznej poczy­na­jąc, a na Sena­cie RP kończąc.

Naczel­nym przesłaniem naszym zawsze było i jest bez­pieczeństwo pracy chirurga ‚co przekłada się na bez­pieczeństwo lec­zonych pac­jen­tów, nie zapom­i­na­jąc też jed­nocześnie o naszym bez­pieczeńst­wie finan­sowym. Jak doty­chczas mimo wciąż pog­a­rsza­jącej się sytu­acji w tych obszarach nikt z tzw. decy­den­tów nie pod­jął starań, aby tę pato­log­iczną sytu­ację zmienić i prob­lemy pozostaw­iono do rozwiąza­nia poszczegól­nym dyrekcjom szpi­tali. Brak koor­dy­nacji dzi­ałań ze strony chirurgów spowodował, że w znakomitej więk­szości szpi­tali naszego regionu chirur­dzy pracują ponad swoje możli­wości i siły, godząc się jed­nocześnie na mierne i niezad­owala­jące warunki finansowe.

Dlat­ego też, biorąc pod uwagę wręcz kryzysową sytu­ację w wielu szpi­ta­lach naszego regionu, postanow­iliśmy zaprosić ponownie członków KLCH i chirurgów zain­tere­sowanych współpracą z KLCH na spotkanie w dniu 9 sierp­nia 2018r. godz 16,30 *, pod­czas którego poroz­maw­ial­ibyśmy i być może wypra­cow­al­ibyśmy formy dal­szego współdzi­ała­nia, w tym reprezen­towa­nia i negocjowa­nia warunków zatrud­nienia dla poszczegól­nych grup , czy zespołów lekarzy.

Prezes KLCH

Prof. Józef Kładny

* Spotkanie odbyłoby się w Klin­ice Chirurgii Ogól­nej i Onko­log­icznej PUM, ul Unii Lubel­skiej 1. Godz 16,30

UWAGA: Wszys­t­kich zain­tere­sowanych bardzo proszę o potwierdze­nie swo­jej obec­ności na tym spotka­niu mailem do dnia 5 sierp­nia 2018r. na adres Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Szanowni Państwo,

Mając na względzie ochronę Państwa danych osobowych, które nam Państwo powierzyli, oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Roz­porządzenia Par­la­mentu Europe­jskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. nr 2016/​679, uprze­jmie infor­mu­jemy, że dos­tosowal­iśmy zasady przetwarza­nia przez nas Państwa danych osobowych do nowych przepisów.

Zgod­nie z przepisami wskazanego Roz­porządzenia, poza doty­chcza­sowym prawem do wglądu do swoich danych, ich popraw­ia­nia i usuwa­nia, będą przysługi­wały Państwu dodatkowe prawa wynika­jące z przepisów Roz­porządzenia, takie jak: żądanie usunię­cia Państwa danych, prawo do cofnię­cia zgody na ich przetwarzanie czy też sprze­ciw wobec przetwarza­nia danych.

Dzięku­jemy za doty­chczas okazane nam zau­fanie.
Państwa dane pozostają bezpieczne.

Zgod­nie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogól­nego roz­porządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. (dalej: RODO) infor­mu­jemy, że:

  1. Admin­is­tra­torem Pani/​Pana danych osobowych jest :

Kolegium Lekarzy Chirurgów

ul. J. H. Dąbrowskiego 4 lok. 28,

70100 Szczecin

  1. Kon­takt z Inspek­torem Ochrony Danych — e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript., adres do kore­spon­dencji: ul. J.H.Dąbrowskiego 4 lok.28, 70100 Szczecin;
  2. Pani/​Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach mar­ketingowych oraz w celu przed­staw­ienia ofert hand­lowych Admin­is­tra­tora oraz współpracu­ją­cych z Admin­is­tra­torem pod­miotów, aby zawrzeć i zre­al­i­zować umowę oraz wypełnić obow­iązek prawny Admin­is­tra­tora na pod­stawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO;
  3. Odbior­cami danych mogą być pod­mioty niezbędne do zapewnienia praw­idłowego dzi­ała­nia usługi .;
  4. Podane przez Panią/​Pana dane osobowe nie będą przekazy­wane do państwa trzeciego;
  5. Pani/​Pana dane osobowe będą prze­chowywane do czasu cofnię­cia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach mar­ketingowych oraz w celu przed­staw­ienia ofert hand­lowych lub przez okres trwa­nia umowy, a po jego upły­wie na czas niezbędny do real­iza­cji nałożonych na Admin­is­tra­tora obow­iązków prawnych lub związanych z real­iza­cją umowy;
  6. Pani/​Pan posi­ada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich spros­towa­nia, usunię­cia, ograniczenia przetwarza­nia, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprze­ciwu, prawo do cofnię­cia zgody w dowol­nym momen­cie bez wpływu na zgod­ność z prawem przetwarza­nia, którego doko­nano na pod­stawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Pani/​Pan posi­ada prawo do wniesienia skargi do organu nad­zor­czego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/​Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/​Pana doty­czą­cych narusza przepisy RODO;
  8. Podanie przez Panią/​Pana danych osobowych jest dobrowolne, jed­nakże niepo­danie danych uniemożliwi real­i­zowanie przez Admin­is­tra­tora danych konkret­nych usług, dla których te dane osobowe miały być zebrane;
  9. Pani/​Pana dane mogę być pro­filowane indy­wid­u­al­nie, w opar­ciu o przekazane przez Panią/​Pana dane w celu indy­wid­u­al­nego dopa­sowa­nia ofert i usług Administratora;

Pani/​Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na pod­stawie zgody. W związku z tym ma Pani/​Pan prawo do wyco­fa­nia zgody na przetwarzanie w dowol­nym momen­cie. Wyco­fanie zgody nie ma wpływu na zgod­ność z prawem przetwarza­nia, którego doko­nano na pod­stawie Pani/​Pana zgody przed jej wyco­faniem. Zgodę może Pani/​Pan wyco­fać, wysyła­jąc wiado­mość e-​mailową na adres: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript. lub lis­townie na adres Admin­is­tra­tora Danych, ul. J.H.Dąbrowskiego 4 lok.28, 70100 Szczecin.

Kolegium Lekarzy Chirurgów

ul. J. H. Dąbrowskiego 4 lok. 28,

70100 Szczecin

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Infor­mu­jemy, iż prof. Józef Kładny i dr Jacek Kar­gul zostali członkami Zarządu PTCHO w kadencji na lata 201820120.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W ramach akty­wności związanych z orga­ni­za­cją XXIV Zjazdu PTChO zakończył się kurs: USG piersi i warsz­taty prak­ty­czne – diag­nos­tyka inwazyjna gruc­zołu piersiowego.

Uczest­nikom grat­u­lu­jemy uzyska­nia nowych umiejęt­ności zawodowych.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W ramach akty­wności związanych z orga­ni­za­cją XXIV Zjazdu PTChO zapraszamy na kurs: USG piersi i warsz­taty prak­ty­czne– diag­nos­tyka inwazyjna gruc­zołu piersiowego

Ter­min kursu: 1617 maja (środa/​czwartek) 2018r

Miejsce kursu: Samodzielny Pub­liczny Szpi­tal Klin­iczny nr 1 ul Unii Lubel­skiej 1 Szczecin, kurs odbędzie się w budynku Między­nar­o­dowego Cen­trum Diag­nos­tyki i Leczenia Nowot­worów Dziedz­icznych na tere­nie Kliniki Chirurgii Ogól­nej i Onko­log­icznej Pomorskiego Uni­w­er­sytetu Medy­cznego w Szczecinie

Cena kursu: Członkowie PTChO– 800 zł, Pozostali uczest­nicy: 1000

Pro­gram kursu:

16 maja 2018r Środa godz: 1419 ta

14:00 Biop­sja gruc­zołu pier­siowego okiem prak­tyka lek. Krzysztof Koziełek

14:45 Korelacja radi­o­log­iczno– pato­mor­fo­log­iczna lek.Krzysztof Koziełek

15:30 Biop­sja stereo­tak­ty­czna — dr med. Bar­bara Górecka — Szyld

16:15– lunch

16:4517:15 Metodolo­gia bada­nia USG wraz z badaniem demon­stra­cyjnym lek. Krzysztof Koziełek

17:15:19:00 Ćwiczenia z bada­nia USG

17 maja 2018r Czwartek godz: 914

9:00 Trud­ności diag­nos­ty­czne zmian niepal­pa­cyjnych — prof. Grażyna Wilk

9:45 Biop­sja otwarta rutyna czy ostate­czność– prof. Dawid Murawa

10:30 Postępowanie w przy­padku wyniku B3 lek. Krzysztof Koziełek

11:1513 ćwiczenia z biop­sji: BAC, BAG i mammotomicznej

13,00 Wydanie cer­ty­fikatów : 1. Kursu USG 2. Umiejęt­ności praktyczno-​teoretycznych w zakre­sie BAG wspo­ma­ganej próżnią

13:20 Lunch

Uwaga! ilość miejsc ogranic­zona do 25 osób- decy­duje kole­jność zgłoszeń , Płat­ności należy dokony­wać na konto Sto­warzyszenia Kolegium Lekarzy Chirurgów nr:

84 105015591000009030200936

Ostate­czny ter­min zgłasza­nia uczest­nictwa — 9 kwiet­nia 2018r.

Part­nerem orga­ni­za­cyjnym jest Mam­mo­tome Devi­cor Med­ical Poland Sp.z.o.o., ADO-​MED Sp. z o.o. i Sto­warzysze­nie Kolegium Lekarzy Chirurgów

Zgłoszenia prosimy kierować na adres sekre­tariatu PTChO: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript. lub tel: Mał­gorzata Lorenc tel. 91 425 04 00, fax. 91 425 04 01

Zapraszamy

Orga­ni­za­tor i kierownik kursu

Prof. Józef Kładny