Samorząd lekarski o wyna­grodzeni­ach lekarzy.

Czy jest szansa na usta­wowo zag­waran­towaną min­i­malną płacę dla lekarzy? Jakiej wysokości?

W związku z toczącą się w ostat­nich dni­ach dyskusją na temat niedostate­cznego poziomu wyna­gradza­nia pra­cown­ików ochrony zdrowia, prezes NRL przed­stawił min­istrowi zdrowia pos­tu­laty środowiska lekarskiego z 2006 r. doty­czące usta­wowego zag­waran­towa­nia min­i­mal­nej płacy dla lekarzy:

„Pomimo, że sytu­acja mate­ri­alna dużej części środowiska lekarskiego uległa w ostat­nich lat­ach poprawie, to nie można zapom­i­nać, że poprawa ta to w dużej mierze efekt bardzo wycz­er­pu­jącej pracy lekarzy, niekiedy w kilku miejs­cach zatrud­nienia. Pod­kreślić muszę także, że nie wszyscy lekarze w równym stop­niu par­ty­cy­powali w tej poprawie.

Wierzę, że rozwiąza­nia pro­ponowane przez samorząd lekarski w przeszłości, po ich rozsz­erze­niu na inne zawody medy­czne, oraz wpisa­niu w obow­iązu­jący obec­nie porządek prawny poz­wolą z jed­nej strony zapewnić osobom te zawody wykonu­ją­cym godziwe wyna­grodze­nie za ich ciężką i ważną pracę, a z drugiej poz­woli zatrzy­mać odpływ wysoce wyk­wal­i­fikowanych pra­cown­ików ochrony zdrowia z kraju.”

Przy­pom­ni­jmy treść uch­wały w sprawie ure­g­u­lowa­nia min­i­mal­nej płacy dla lekarzy i lekarzy dentystów:

VIII Kra­jowy Zjazd Lekarzy zobow­iązuje Naczelną Radę Lekarską do pod­ję­cia radykalnych dzi­ałań w celu wprowadzenia płacy min­i­mal­nej dla lekarzy i lekarzy den­tys­tów wynoszącej odpowied­nio:
– dla lekarza bez spec­jal­iza­cji – dwukrot­ność śred­niego kra­jowego wyna­grodzenia w sek­torze przed­siębiorstw ogłaszanego przez GUS
oraz
– dla lekarzy ze spec­jal­iza­cją – trzykrot­ność śred­niego kra­jowego wyna­grodzenia w sek­torze przed­siębiorstw ogłaszanego przez GUS.

Źródło: nil​.org​.pl