Negoc­jacje przed­staw­icieli KLCH w Świnou­jś­ciu zakońc­zone

Szanowne Koleżanki i Koledzy, infor­mu­jemy, iż zespół negoc­ja­cyjny reprezen­towany przez Koor­dy­na­tora Odd­zi­ału Chirur­gicznego Szpi­tala w Świnou­jś­ciu dr Tadeusza Wróblewskiego, powołany na potrzeby negoc­jacji warunków świad­czenia dodatkowych usług zdrowot­nych w okre­sie sezonu let­niego uzyskał kon­sen­sus finan­sowy zgodny z oczeki­wa­ni­ami członków KLCH zatrud­nionych w tym Oddziale.

Grat­u­lu­jemy osiąg­nię­cia porozu­mienia z Preze­sem Spółki Szpi­tala w Świnou­jś­ciu, które stanowi kole­jny dowód słuszności w dąże­niu do real­iza­cji naszych Statu­towych dzi­ałań w intere­sie naszych członków.

Wszys­t­kich zain­tere­sowanych możli­woś­cią współpracy na dogod­nych warunk­ach w Szpi­talu w Świnou­jś­ciu zapraszamy i życzymy również udanych negoc­jacji w macierzystych jed­nos­tkach, pozostałym członkom KLCH.

W sprawach tech­nicznych prosimy kon­tak­tować się bezpośred­nio z dr Tadeuszem Wróblewskim.

Wiceprezes Zarządu KLCH

Jacek Kar­gul