logo_klch.png - 9.27 kbPosiedze­nie Zarządu KLCH

W dniu 18 czer­wca odbyło się spotkanie Zarządu KLCH pod­czas , którego omówiono bieżące prob­lemy środowiska lekarzy chirurgów w Regionie, a także pod­jęto szereg decyzji i Uch­wał doty­czą­cych dal­szego funkcjonowa­nia Stowarzyszenia.

Przy­jete Uch­wały doty­czyły anal­izy i pod­ję­cia dzi­ałań zmierza­ją­cych do usys­tem­aty­zowa­nia opłat składek członkows­kich, pod­sumowa­nia i zamknię­cia dzi­ałal­ności za rok 2014, a także pod­jęto Uch­wałę o zwróce­niu się w formie ankiet do członków KLCH z zapy­taniem o apro­batę utworzenia Fun­duszu Rezerwowego.

Utworze­nie Fun­duszu Rez­er­wowego było przed­miotem inic­jatywy zgłaszanej przez dr Andrzeja Ilkowa, ordy­na­tora Odd­zi­ału Chirur­gicznego w Białog­a­rdzie i Zarząd jed­no­myśl­nie poparł ideę jej utworzenia , po akcep­tacji przez członków Sto­warzyszenia tej formy zabez­pieczenia interesów mate­ri­al­nych i bytowych, na wypadek utraty pracy oraz zdol­ności zarobkowania.

Prezes Zarządu KLCH

prof. Józef Kładny