Pow­stał zespół, który zajmie się wyna­grodzeni­ami w ochronie zdrowia

Ruszył Zespół Trójstronny w Min­is­terst­wie Zdrowia. Jakie priorytety?

16 lutego w Min­is­terst­wie Zdrowia rozpoczął prace Zespół Trójstronny powołany w opar­ciu o nową Ustawę o Radzie Dia­logu Społecznego.

W Zes­pole znaleźli się reprezen­tanci związków zawodowych, orga­ni­za­cji pra­co­daw­ców oraz przed­staw­icieli rządu.

Zespół powołał trzech współprze­wod­niczą­cych — ze strony MZ jest to pod­sekre­tarz stany Piotr War­czyński, ze strony pra­co­daw­ców wiceprezy­dent Kon­fed­er­acji Pra­co­daw­ców Pol­s­kich Andrzej Mądrala, ze strony związkowej Maria Ochman, prze­wod­nicząca Sekre­tariatu Ochrony Zdrowia. Prze­wod­nicze­nie Zespołowi jest rotacyjne.

Obradom Zespołu prze­wod­niczyć będzie Maria Ochman.

Pier­wsze posiedze­nie Zespołu, które otworzył min­is­ter zdrowia Kon­stanty Radzi­wiłł poświę­cono spra­wom pro­ce­du­ral­nym — m.in. przyję­ciu tem­atów pri­o­ry­te­towych, które będą przed­miotem najbliższych spotkań.

Wszys­tkie strony uznały za najważniejsze rozwiązanie prob­lemów pła­cowych — zarówno w kon­tekś­cie tzw. roz­porządzenia Zem­bali o pod­wyżkach dla środowiska pielęg­niarskiego, jak również rozwiąza­nia systemowego.

Jako wyma­ga­jące pil­nego omówienia uznano sytu­ację w Państ­wowej Inspekcji San­i­tarnej oraz pro­ponowane zmi­any w Państ­wowym Ratown­ictwie Medycznym.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 29 lutego

Źródło: sol​i​darnosc​.org​.pl

Na ile obecny rząd wyce­nia pracę lekarza?

Lekarze z OZZL z zad­owole­niem przyjęli zapowiedź pre­mier Beaty Szy­dło doty­czącą wyższych zarobków dla lekarzy. W związku z przed­staw­ionym do kon­sul­tacji społecznych pro­jek­tem roz­porządzenia min­is­tra zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków za pracę wyna­gradza­nia za pracę pra­cown­ików pod­miotów leczniczych dzi­ała­ją­cych w formie jed­nos­tki budże­towej lekarze liczą, że pre­mier zre­al­izuje obiet­nice.

” W propozy­cji przed­staw­ionej przez obec­nego min­is­tra zawarta jest nowa «siatka płac», określa­jąca min­i­malne i maksy­malne stawki wyna­grodzenia dla poszczegól­nych stanowisk pracy (i poszczegól­nych zawodów). W grupie XIX zna­j­duje się «starszy asys­tent», czyli lekarza spec­jal­ista – najwyższa pozy­cja zawodowa lekarza. Min­is­ter pro­ponuje, alby jego pen­sja zasad­nicza wynosiła od 1970 do 4560 zł.

Dla sędziego, proku­ra­tora lub zawodowego ofi­cera – z kwal­i­fikac­jami, doświad­cze­niem i pozy­cją w swoim zawodzie porówny­wal­nym do rangi lekarza spec­jal­isty, rząd ustalił pen­sję zasad­niczą na poziomie 23 razy wyższym. Jaka jest wiary­god­ność słów pre­mier Szy­dło, że «doce­nia ona rolę lekarzy i muszą oni być wysoko nagradzani»? – pytają lekarze z OZZL.

Źródło Med­ex­press

OZZL do MZ:

„Potrzebne pod­wyżki, zmi­ana prawa i lik­widacja kolejek”.

Wzrost wyna­grodzeń lekarzy, zniesie­nie niek­tórych nałożonych na nich obow­iązków oraz ogranicze­nie kole­jek — to w oce­nie OZZL konieczne zmi­any w ochronie zdrowia, które zawarto w piśmie skierowanym we wtorek do MZ.

W pier­wszych dni­ach po obję­ciu funkcji szefa resortu zdrowia Kon­stanty Radzi­wiłł wys­tosował pisma m.in. do orga­ni­za­cji zrzesza­ją­cych pra­cown­ików medy­cznych, kon­sul­tan­tów kra­jowych i rek­torów uczelni medy­cznych, w których zwró­cił się o jak najszyb­sze przed­staw­ie­nie propozy­cji niezbęd­nych zmian w otocze­niu prawnym i prak­tyce dzi­ała­nia pol­skiego sys­temu zdrowia, których wprowadze­nie zależy od min­is­tra zdrowia.

Ogólnopol­ski Związek Zawodowy Lekarzy wysłał we wtorek pismo do Radzi­wiłła, w którym pos­tu­laty podzielono na trzy grupy: do wprowadzenia „od zaraz”, wyma­ga­jące głęb­szych zmian oraz prob­lemy ustrojowe.

Wśród oczeki­wań, które mogą być zre­al­i­zowane szy­bko — w wyniku zmian odpowied­nich roz­porządzeń MZ — wymieniono wzrost wyna­grodzenia zasad­niczego lekarzy, których płace są usta­lane przez resort. Wyna­grodze­nie lekarzy stażys­tów miałoby wzros­nąć do 3,5 tys. zł brutto (obec­nie 2 tys. 7 zł), a lekarzy rezy­den­tów do 4,4 tys. zł (teraz 3,1 tys.) oraz 4,8 tys. po dwóch lat­ach rezy­den­tury (jest 3,4 tys.); w spec­jal­iza­c­jach defi­cy­towych odpowied­nio do 4,9 tys. zł i 5,3 tys. zł.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

infor­mu­jemy o mozli­wości pod­ję­cia rezy­den­tury w zakre­sie chirurgii ogólnej

w Odd­ziale Chirur­gicznym w Drawsku Pomorskim.

Wszelkie infor­ma­cje związane ze szczegółami doty­czą­cymi rezy­den­tury można

uzyskać bezpośred­nio w Dyrekcji Szpi­tala w Drawsku Pomorskim, a także

kieru­jąc stosowne pyta­nia poprzez adres email i tele­fon­icznie do naszego

Sto­warzyszenia. Dane kon­tak­towe są dostępne na naszej stronie internetowej

w zakładce KONTAKT.

Wiceprezes KLCH

Jacek Kar­gul

NIK prześwi­etlił, ile szpi­tale wydają na wynagrodzenia.

Ile lekarze dostają za dyżury?

Najwyższa Izba Kon­troli sprawdz­iła umowy pra­cown­ików szpi­tali. Jaką część wydatków stanowią koszty zatrud­nienia personelu?

Wyniki kon­troli NIK pokazują, że koszty zatrud­nienia per­son­elu stanowią domin­u­jącą część wydatków szpi­tali ogółem: w skon­trolowanych placówkach wyniosły one od ok. 47 proc. do ponad 85 proc. Z kolei koszty zatrud­nienia per­son­elu medy­cznego to od 80 proc. do 90 proc. wszys­t­kich wynagrodzeń.

Więk­szość kon­trolowanych szpi­tali (16 spośród 22) uzyskała w całym badanym okre­sie ujemny wynik finan­sowy, a mimo to nadal przez­naczała na wyna­grodzenia per­son­elu kwoty przekracza­jące ich możli­wości finansowe.

Do czasu zakończenia kon­troli w kon­trolowanych szpi­ta­lach dwie trze­cie lekarzy wykony­wało prace na pod­stawie umów cywilno­prawnych. Ich liczba wzrosła w lat­ach 20112014 (I półrocze) o blisko 15 proc. Kon­trola NIK wykazała jed­nak, że forma zatrud­nienia per­son­elu nie przesądza o wyniku finan­sowym placówki. Per­sonel medy­czny na kon­trak­tach pra­cował zarówno w tych placówkach, które osiągnęły zysk, jak i tych, które wykazały stratę. Sytu­ację finan­sową jed­nego ze szpi­tali, w którym kon­trak­tów nie stosowano w ogóle, udało się poprawić dzięki kon­sek­went­nym dzi­ałan­iom restrukturyzacyjnym.

Możli­wość zaw­iera­nia kon­trak­tów lekars­kich poz­woliła jed­nak na bardziej elasty­czną orga­ni­za­cję pracy i „rozwiązanie”, co ważne – dzięki omi­ja­niu norm prawa pracy – coraz bardziej uciążli­wego prob­lemu niedoboru lekarzy. Dla lekarzy z kolei była to możli­wość uzyska­nia wyższych dochodów i poprawę sytu­acji finansowej.

Wysokość wyna­grodzenia w ramach umów kon­trak­towych określano według stawki za godz­inę pracy, prow­izji od zre­al­i­zowanych świad­czeń zapła­conych przez NFZ lub kom­bi­nacji tych dwóch elementów.

Do określe­nia stawki godzi­nowej przyj­mowano zwykle wyna­grodze­nie na porówny­wal­nym stanowisku w ramach umowy o pracę, pow­ięk­szone o koszty pra­co­dawcy, z uwzględ­nie­niem rekom­pen­sat za urlop wypoczynkowy i szkole­niowy. Stawka godzi­nowa lekarzy zatrud­nionych na kon­trak­tach mieś­ciła się w grani­cach od 55 do 110 zł/​godz. Śred­nia wysokość stawek lekarzy kon­trak­towych za godz­inę pracy pod­sta­wowej i dyżury na odd­zi­ałach wynosiła od 37 do 140 zł/​godz., a wysokość stawek za dyżury pod tele­fonem od 13 do 25 zł/​godz. Najwyższe stwierd­zone pod­czas kon­troli stawki doty­czyły kar­di­ologii inwazyjnej: w jed­nym ze skon­trolowanych szpi­tali wynosiły one 90 zł/​godz. za gotowość do pracy w dni robocze oraz 120 zł/​godz. w dni wolne od pracy.

Zdarzało się, że niedobór wysoko wyk­wal­i­fikowanego per­son­elu medy­cznego wymuszał na kierown­ictwie szpi­tali wypła­canie – oprócz stawek godzi­nowych – wyso­kich kwot w formie pro­cen­towej prow­izji za wyko­nane świad­czenia. Wysokość prow­izji dla lekarzy i per­son­elu medy­cznego zależała od wyceny pro­ce­dury przez NFZ oraz podaży spec­jal­istów w danej dziedzinie.

Prow­izje wypła­cano indy­wid­u­al­nie poszczegól­nym spec­jal­is­tom (w skon­trolowanych szpi­ta­lach otrzymy­wali je np. wszyscy lekarze wykonu­jący zabiegi z zakresu kar­di­ologii inter­wen­cyjnej), bądź całej kadrze lekarskiej wybranych odd­zi­ałów. Była to w prak­tyce swoista pry­watyza­cja kon­trak­tów z NFZ, ponieważ nieza­leżnie od kosztów ponie­sionych na real­iza­cję usług i zabiegów medy­cznych, szpi­tal przekazy­wał lekar­zom kon­trak­towym ustaloną w umowie prow­izję. W takich przy­pad­kach wykony­wanie nawet wysoko wyce­nionych pro­ce­dur nie gwaran­towało osiąg­nię­cia zysku, który kom­pen­sowałby straty ponos­zone na świad­czeni­ach nisko wycenionych.

Kon­trakty pielęg­niarskie na razie są raczej rzad­koś­cią. W skon­trolowanych szpi­ta­lach jedynie 4,5 proc. pielęg­niarek wykony­wało pracę na pod­stawie umów cywilno­prawnych. Płace pielęg­niarek stanow­iły śred­nio 40,2 proc. ogól­nych kosztów wyna­grodzeń per­son­elu medy­cznego, z czego tylko 5,2 proc. to koszty wyna­grodzenia pielęg­niarek zatrud­nionych w ramach kon­trak­tów. Kon­trakty z częś­cią pielęg­niarek, głównie anestezjo­log­icznymi oraz zatrud­nionymi na bloku oper­a­cyjnym, zaw­ier­ano w ośmiu z 22 skon­trolowanych szpitali.

NIK zwraca uwagę, na naras­ta­jący prob­lem tworzącej się luki pokole­niowej wśród per­son­elu medy­cznego. Ponad 59 proc. pielęg­niarek i 55 proc. lekarzy stanow­iły osoby w wieku powyżej 45 roku życia. W niek­tórych spec­jal­noś­ci­ach luka pokole­niowa jest tak duża, że ist­nieje coraz bardziej realne ryzyko braku ciągłości udziela­nia świad­czeń. Z ustaleń kon­troli wynika, że część szpi­tali ma już tak duże trud­ności z pozyskaniem lekarzy spec­jal­istów, że trzy z nich zmus­zone były zaprzes­tać wykony­wa­nia niek­tórych świad­czeń zdrowot­nych z powodu braku wyk­wal­i­fikowanej kadry.

Źródło http://​www​.med​ex​press​.pl

Szanowne Koleżanki i Koledzy !

Infor­mu­jemy, iż nasze wspólne wielo­let­nie stara­nia o dotar­cie z istot­nymi dla naszego

środowiska pos­tu­latami do władz rzą­dowych naresz­cie przyniosły pozy­ty­wny rezultat.

Pod­czas dziewiątej debaty z cyklu „Polaków zdrowia portret własny ” , które odbyło się

w Lublinie 28 sierp­nia 2015r. Kon­sul­tant Kra­jowy w dziedzinie chirurgii ogólnej

prof. Grze­gorz Wall­ner w sposób bardzo obsz­erny przed­stawił Min­istrowi Zrowia

wypra­cow­ane przez naszych członków pos­tu­laty doty­czące spraw zawodowych, socjalno–

bytowych, demograficznych, mery­to­rycznych związanych z pro­gramem specjalizacji

w zakre­sie chirurgii ogól­nej, norm zatrud­nienia , sposobu zatrud­ni­a­nia i świad­czenia usług

zdrowot­nych w formie umów cywilno­prawnych, bez­pieczeństwa pac­jen­tów, a także wielu

innych istot­nych i niezwykle ważnych dla lekarzy chirurgów.

Wytr­wałość i kon­sek­wencja naszych wspól­nych dzi­ałań zaczyna przynosić efekty i nareszcie

dzięki artykułowa­niu naszych prob­lemów w różnych gremi­ach, w tym Komisji ds. Socjalno–

zawodowych PTCH, pos­tu­laty o których od wielu lat mówimy i które często są poruszane na

naszych spotka­ni­ach, zostały zauważone i przyjęte przez Min­is­tra Zdrowia jako ważne ,

a nawet zagraża­jące bez­pieczeństwu Państwa.

Poniżej link do artykułu jaki ukazał sie w Gaze­cie Wybor­czej doty­czący debaty

z cyklu „Polaków zdrowia portret własny ”

Prezes Sto­warzyszenia Kolegium Lekarzy Chirurgów

Prof. Józef Kładny

Gazeta Wybor­cza — inter­ne­towe wydanie — Wybor​cza​.pl

Zakończyła się akcja „LATO” w Szpi­talu w Świnoujściu.

Zgod­nie z Porozu­mie­niem zawartym pomiędzy Zarzą­dem KLCH i Zarzą­dem Szpitala

w Świnou­jś­ciu , pod­czas miesięcy waka­cyjnych uru­chomiono dodatkowy harmonogram

świad­czeń ambu­la­to­ryjnych w Poradni Chirur­gicznej i Izbie Przyjęć.

Przedłużono godziny pracy Poradni do 20.00 w dni robocze i soboty.

Ilość inter­wencji w cza­sie miesięcy waka­cyjnych przekroczyła ponad 300% w stosunku

do ilości zgłoszeń pac­jen­tów poza sezonem let­nim, co stanowi dowód potrzeby jej

pow­tarza­nia w kole­jnych latach.

Akcja została bardzo pozy­ty­wnie przyjęta przez mieszkańców Świnou­jś­cia i turystów,

a także władze samorzą­dowe i insty­tucje publiczne.

Wiceprezes Zarządu KLCH

Jacek Kargul

Świnou­jski szpi­tal to jedna z nielicznych w wojew­ództwie lecznica, w której pod­czas oper­acji raka piersi, sto­suje się spec­jalną gamma-​kamerę. Dzięki temu urządze­niu jest więk­sza szansa na to, że pac­jen­tki nie będą miały amputowanych piersi – tłu­maczy spec­jal­ista chirurg onkolog dr Jacek Kargul.

Dzięki współpracy z chirurgami onkologami , w tym z pro­fe­sorem Józe­fem Kład­nym, spec­jal­iści z Kolegium Lekarzy Chirurgów, wprowadzili do świnou­jskiego szpi­tala nowoczesną metodę oper­owa­nia nowot­woru piersi. Warte ponad sto tysięcy zło­tych urządze­nie, już w trak­cie zabiegu wych­wytuje najbardziej zagrożony i pode­jrzany o prz­erzut węzeł chłonny.

— Dzięki tej metodzie i bardzo czułemu apara­towi, jesteśmy w stanie zlokali­zować pier­wszy węzeł na drodze spływu komórek nowot­worowych i tym samym zapo­biec ewen­tu­al­nym prz­erzu­tom – mówią chirur­dzy. Twierdzą także, że świnou­jski szpi­tal może zostać przo­du­ją­cym pop­u­laryza­torem tej metody w regionie. Podobne oper­acje wykony­wane są bowiem jedynie w dwóch spec­jal­isty­cznych ośrod­kach w Szczecinie. Oper­acje oszczędza­jące mają jeszcze wiele innych plusów. Pac­jen­tki nie cier­pią tak, jak po radykalnej amputacji. Nie wys­tępują przykur­cze kończyn , czy obrzęki limfatyczne.

W Szpi­talu Miejskim w Świnou­jś­ciu wyko­nano już trzy takie zabiegi. Pod­czas żad­nej z nich nie amputowano całej piersi. – Jest to możliwe dzięki naszemu apara­towi i pracu­ją­cym w zes­pole chirur­gom onkol­o­gom – pod­kreśla dr Jacek Kar­gul.
Przy­pom­ina, że w świnou­jskim szpi­talu, już rutynowo wykony­wane są także oper­acje m.in. nowot­worów żołądka, jelita grubego i tar­czycy. Zabiegów takich zazwyczaj nie wykonują szpi­tale powia­towe. Chorzy odsyłani są do więk­szych ośrod­ków medy­cznych w regionie. Świnou­jski szpi­tal może rozsz­erzyć zabiegową dostęp­ność, dzięki pod­pisanej dwa lata temu umowie ze Sto­warzysze­niem Kolegium Lekarzy Chirurgów.

To aż szes­naś­cie pod­miotów leczniczych, które zostały wyło­nione w konkur­sie ofert na świad­czenia zdrowotne w Odd­ziale Chirurgii i Poradni Chirur­gicznej w Szpi­talu Świnou­jś­cie.

Zgod­nie z umową pod­mioty lecznicze mają za zadanie zabez­pieczyć dzi­ałal­ność medy­czną wymienionych jed­nos­tek orga­ni­za­cyjnych zgod­nie z har­mono­gramem świad­czeń określonym przez Prezesa Szpi­tala, real­i­zować świad­czenia zabez­pieczenia całodobowego odd­zi­ału , a także świad­czyć usługi kon­sul­ta­cyjne na rzecz pozostałych komórek orga­ni­za­cyjnych. Zespół lekarzy wykonuje wszys­tkie rodzaje zabiegów oper­a­cyjnych w zakre­sie chirurgii ogól­nej i onko­log­icznej. Idea pracy spec­jal­istów z KLCH, polega na real­iza­cji usług zdrowot­nych w świnou­jskim szpi­talu , bez potrzeby wysyła­nia pac­jen­tów , nawet z rzadką chorobą chirur­giczną do innych ośrod­ków w Szczecinie. Lekarze są w stanie oper­ować pac­jen­tów w opar­ciu o własną kadrę lekarzy, a w przy­pad­kach koniecznych — przy udziale dopros­zonych do określonego przy­padku klin­icznego spec­jal­istów będą­cych członkami naszego Sto­warzyszenia.

Świad­czenia zdrowotne są real­i­zowane w opar­ciu o umowy i kon­trakty pod­pisane pomiędzy Szpi­talem a NFZ.

Źródło: http://​www​.iswinou​j​scie​.pl/​a​r​t​y​k​u​l​y​/​37744​/