Trage­dia w szpi­talu: lekarka zmarła pod­czas dyżuru

Po czterech dni­ach pracy z rzędu pod­czas dyżuru najpraw­dopodob­niej na zawał zmarła 44-​letnia anestezjolog. Policja wyk­luczyła udział osób trze­cich. Kobi­eta nie była pra­cown­ikiem szpi­tala — prowadz­iła własną dzi­ałal­ność gospo­dar­czą i wg rzecznika szpi­tala „sama orga­ni­zowała sobie czas pracy”. Zdaniem rzecznika szpi­tal nie naruszył zatem kodeksu pracy.

Przepra­cow­ani lekarze to u nas codzi­en­ność. Wcześniej infor­mowal­iśmy o lekarzu, który wyro­bił 600 proc. normy i przepra­cował 309 godzin w ciągu miesiąca. Reko­rdzista z wojew­ództwa pod­lask­iego w listopadzie przepra­cował 309 godzin. Daje to 78 godzin tygodniowo.

Za nieprzestrze­ganie prawa pracy placówka medy­czna może otrzy­mać man­dat od 1000 do 2000 zło­tych lub grzy­wnę nawet 30 tysięcy zł.

Kon­t­role PIP ujawniły, że w ponad 250 placówkach w całej Polsce lekarze pra­cow­ali na pod­stawie różnych umów. Dzieje się tak, bo lekarze mają zbyt niskie pen­sje podatkowe. Jak podaje Min­is­terstwo Zdrowia, śred­nia pen­sja lekarza z I stop­niem spec­jal­iza­cji to 3,5 tys. zł brutto.

Dyrek­tywa uni­jna przewiduje 48-​godzinny tydzień pracy. Ci lekarze, którzy zgodzą się na pod­pisanie klauzuli opt-​out (pozwala­jącej im na dłuższy czas pracy), mogą pra­cować nawet 78 godzin tygodniowo.

Jak łamane jest prawo pracy w placówkach medy­cznych?
W 2015 r. inspek­torzy pracy przeprowadzili 226 kon­troli w pod­mio­tach leczniczych. Pod­mioty te zatrud­niły ogółem aż 46 tys. pra­cown­ików. 41% skon­trolowanych placówek to pub­liczne zakłady opieki zdrowotnej.

Doko­nano kon­troli 2718 umów cywilno­prawnych, z czego u 17% pod­miotów stwierd­zono niepraw­idłowości takie jak np. zawar­cie umowy cywilno­prawnej zami­ast umowy o pracę mimo ist­nieją­cych warunków właś­ci­wych dla sto­sunku pracy.

W pod­mio­tach pub­licznych jak i niepub­licznych dużym prob­le­mem są naruszenia związane z wypła­caniem wyna­grodzenia za pracę w godz­i­nach nadliczbowych — w pod­mio­tach pub­licznych zan­otowano niemal połowę przy­pad­ków, nato­mi­ast w pod­mio­tach niepub­licznych aż 54%.

Kon­t­role wykazały niepraw­idłowości związane z reg­u­laminem pracy. W 118 pod­mio­tach zwró­cono pra­co­daw­ców uwagę min. na: sys­tem i rozkład czasu pracy, ter­min wypłaty wyna­grodzenia oraz na sposób infor­mowa­nia pra­cown­ików o ryzyku zawodowym a także przy­padki ustalonego rozkładu czasu pracy.

Dużym prob­le­mem okazało się wyposaże­nie pra­cown­ików w odzież i obuwie robocze — w pod­mio­tach pub­licznych zgłos­zono aż 57% naruszeń przepisów nato­mi­ast w pod­mio­tach niepub­licznych 33%. Pra­cown­icy medy­czni wykony­wali swoje obow­iązki we włas­nej odzieży oraz obuwiu, co za tym idzie we włas­nym zakre­sie prali taką odzież co stanowi zagroże­nie dla pra­cown­ików i ich rodzin.

Niepokoi także pro­cent zanied­bań w niepub­licznych pod­mio­tach doty­czący zapewnienia wykony­wa­nia zadań służby BHP (u pra­co­daw­ców do 100 pra­cown­ików) — wynosi on 43% wszys­t­kich kon­troli, dla porów­na­nia w pod­mio­tach pub­licznych wynosi on 26%.

U 59% pod­miotów stwierd­zono niepraw­idłowości w zakre­sie pisem­nej infor­ma­cji o warunk­ach zatrud­nienia — pra­cown­icy nie dostawali takiej infor­ma­cji lub infor­ma­cja ta zaw­ier­ała uchybienia.

Państ­wowa Inspekcja Pracy w 48% placówek medy­cznych zgłosiła niepraw­idłowości przy udziela­niu urlopów wypoczynkowych dla pra­cown­ików. Dla porów­na­nia w 2013 r. taki prob­lem zgłos­zono w 38% podmiotów.

Źródło: Radio Szczecin/​TVN24/​PIP/​Medexpress

Czy lekarze naprawdę zara­bi­ają tak dużo? Ofic­jalne dane.

Naczelna Izba Lekarska ujawniła dane o zarobkach lekarzy. Kto i gdzie zara­bia najwięcej?

Nadzwycza­jny XIII Kra­jowy Zjazdy Lekarzy zaapelował do min­is­tra zdrowia o ustal­e­nie min­i­mal­nej płacy dla lekarzy i lekarzy den­tys­tów. Zdaniem NIL wyna­grodze­nie min­i­malne powinno wynosić:
dla lekarza stażysty śred­nią prze­cięt­nego miesięcznego wyna­grodzenia w sek­torze przed­siębiorstw ogłaszanego przez GUS, co w 2016 roku powinno dać kwotę 4 121,41 zł brutto
— dla lekarza bez spec­jal­iza­cji — 2 krot­ność śred­niej co w 2016 roku powinno dać kwotę 8 242, zł brutto
— dla lekarza z I stop­niem spec­jal­iza­cji – 2,5 krot­ność śred­niej co w 2016 roku powinno dać kwotę 10 303,53 zł brutto
— dla lekarza spec­jal­isty – 3-​krotność śred­niej co w 2016 roku powinno dać kwotę 12 364,23 zł brutto.
Zdaniem Macieja Hamankiewicza, prezesa Naczel­nej Rady Lekarskiej – płace należy ure­g­u­lować tak, aby zapewnić każdemu lekar­zowi odpowied­nio do jego kwal­i­fikacji należne mu min­i­mum.
Ile zara­bi­ają lekarze w Polsce?

Z danych, które z 11 okre­gowych izb lekars­kich zebrał Grze­gorz Krzyżanowski, prze­wod­niczący Zespołu ds. Lekarzy Zatrud­nionych w Pod­mio­tach Leczniczych, wynika, że śred­nia wysokość płac lekarzy bez spec­jal­iza­cji jest bardzo zbliżona. Nato­mi­ast różnice pomiędzy wojew­ództ­wami pojaw­iają się w przy­padku lekarzy specjalistów.


Według danych zebranych z okrę­gowych izb lekars­kich zarobki ksz­tał­tują się następująco:

Podane przez Zjazd Lekarzy oraz okrę­gowe izby lekarskie kwoty doty­czą wyna­grodzeń lekarzy i lekarzy den­tys­tów zatrud­nionych na umowę o pracę uzyski­wanych za nor­maty­wny czas pracy czyli za 7 godzin 35 minut dziennie.

Źródło : med​ex​pres​.pl

Szczecin 31.05.2016r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W dniu wczo­ra­jszym odbyło się kole­jne spotkanie członków i sym­pa­tyków naszego Stowarzyszenia.

Pod­czas spotka­nia zostały omówione doświad­czenia z dzi­ałal­ności KLCH i płynące z nich wnioski , a w szczegól­ności doty­czące funkcjonowa­nia i pracy naszych członków w pod­mio­tach leczniczych wojew­ództwa zachod­niopo­morskiego, w tym w Szpi­ta­lach — w Świnou­jś­ciu oraz w Drawsku Pomorskim.

Pod­kreślono , iż w czer­wcu b.r. minie 3-​cia rocznica pod­pisa­nia przez nasze Sto­warzysze­nie pier­wszych umów na warunk­ach jakie wspól­nie ustalil­iśmy i przegłosowal­iśmy na zebra­niu założy­ciel­skim KLCH. Przez ten sto­sunkowo krótki okres udało się udowod­nić, że można dzi­ałać skutecznie i przy odrobinie sol­i­darności zawodowej można wyne­gocjować satys­fakcjonu­jące warunki pracy i płacy dla naszych członków. Od 3 lat na warunk­ach ustalonych przez członków KLCH w formie Uch­wały, pracują nasi koledzy w szpi­talu w Świnou­jś­ciu i od prawie roku w szpi­talu w Drawsku Pomorskim. Doświad­cze­nie zdobyte w trak­cie negoc­jacji z zarządza­ją­cymi oboma szpi­ta­lami oraz doświad­cze­nie zdobyte w pro­ce­sie orga­ni­za­cji pracy obu odd­zi­ałów chirur­gicznych są bardzo ważne z punktu widzenia ewen­tu­al­nych dal­szych dzi­ałań naszego Stowarzyszenia.

   • Zebrani członkowie KLCH dokon­ali anal­izy obec­nych warunków pracy w poszczegól­nych jed­nos­tkach, na tere­nie wojew­ództwa zachodniopomorskiego.

   • Pod­kreślono konieczność pode­j­mowa­nia dal­szych dzi­ałań celem popraw­ia­nia warunków i orga­ni­za­cji miejsc pracy, w tym wprowadzenia norm i standaryza­cji Odd­zi­ałów Chirur­gicznych oraz Poradni Spec­jal­isty­cznych, opra­cow­anych przez KLCH, a także przy­go­towa­nia do zbliża­ją­cych się ter­minów kon­trak­towa­nia świad­czeń zdrowot­nych ‚które w więk­szości pod­miotów rozpoczną się jesienią b.r.

   • Omówiono szczegółowo poszczególne etapy współpracy KLCH w Szpi­ta­lach w Świnou­jś­ciu oraz w Drawsku Pomorskim.

   • Wyrażono zde­cy­dowaną deza­pro­batę wobec fak­tów bez­za­sad­nego wypowiada­nia umów lekar­zom w tych jed­nos­tkach, a w szczegól­ności w Drawsku Pomorskim , w którym prowadząca ten Szpi­tal Spółka Szpi­tale Pol­skie S.A. do chwili obec­nej nie zapłaciła zaległych wyna­grodzeń lekar­zom chirur­gom za miesiące marzec i kwiecień b.r., próbu­jąc wymusić poprzez m.in. takie dzi­ała­nia, pod­pisanie umów przez tych lekarzy na nieko­rzyst­nych warunk­ach. Podobny mech­a­nizm i sposób dzi­ała­nia Dyrekcji tego Szpi­tala, według oświad­czeń naszych kolegów, był zas­tosowany w lat­ach 20142015 .

   • Zarząd KLCH pod­jął decyzję wys­tąpi­enia na drodze sądowej o odzyskanie zaległych wyna­grodzeń i odszkodowań dla lekarzy chirurgów pracu­ją­cych doty­chczas w Szpi­talu w Drawsku Pomorskim i poin­for­mowa­niu Rady Nad­zor­czej Spółki Szpi­tale Pol­skie S.A. oraz władz samorządu tery­to­ri­al­nego – Starostwa Powia­towego w Drawsku Pomorskim, o dzi­ała­ni­ach Dyrekcji tego Szpitala.

   • Na spotka­niu omówiono obecną sytu­ację w ochronie zdrowia, trwa­jące protesty środowisk pielęg­niars­kich, koła rezy­den­tów w struk­tu­rach OPZZL, a także pojaw­ia­jące się propozy­cje zmian ustro­jowych w ochronie zdrowia artykułowanych przez Min­is­terstwo Zdrowia i innych przed­staw­icieli Rządu.

   • Ustalono konieczność dal­szych spotkań i dzi­ałań KLCH w zakre­sie mobi­liza­cji środowiska chirurgów przed zbliża­ją­cymi się ter­mi­nami kon­trak­tacji świad­czeń zdrowot­nych i akty­wnego uczest­nictwa w opin­iowa­niu propozy­cji zmian usta­wowych w ochronie zdrowia, których kul­mi­nacja ma nastąpić w przyszłym roku.

Zarząd KLCH

To już pewne: rezy­denci wyjdą na ulice!

Młodzi lekarze biją na alarm i mówią: Wal­czymy o lep­szą przyszłość pol­skiej medycyny!

Akcja „Adop­tuj posła” zakończyła się porażką. Podob­nie jak „recepta na dobrą zmianę”.

- Byłoby wielką porażką nie tylko lekarzy rezy­den­tów ale i pol­skiej demokracji, gdyby okazało się, że mery­to­ryczny dia­log z rządzą­cymi nie jest możliwy, a „dobrą zmi­anę” można osiągnąć jedynie na drodze ulicznych man­i­fes­tacji, protestów i stra­jków — tłu­maczył prze­wod­niczący Porozu­mienia Rezy­den­tów OZZL Damian Patecki.

Niestety. Doty­chcza­sowe dzi­ała­nia Porozu­mienia Rezy­den­tów prowad­zone mery­to­rycznie, kul­tur­al­nie, zgod­nie z dobrym oby­cza­jem i smakiem nie przyniosły rezul­tatów. Teraz młodzi lekarze biją na alarm i zapowiadają man­i­fes­tację: 18 czer­wca o 14.00 odbędzie się sym­bol­iczny prze­marsz z udzi­ałem tysięcy młodych lekarzy spod Min­is­terstwa Zdrowia pod Kance­larię Prezesa Rady Ministrów.

- Niech to będzie znak ostrze­gaw­czy, że nie zrezygnu­jemy z naszych słusznych pos­tu­latów, że się nie pod­damy. Wal­czymy o lep­szą przyszłość pol­skiej medy­cyny, o lekarzy pracu­ją­cych w pocie czoła, a przede wszys­tkim o naszych pac­jen­tów, którzy zasługują na najwyższe stan­dardy — pod­kreśla Jarosław Bil­iński z Porozu­mienia Rezydentów.

Przy­pom­ni­jmy:

Porozu­mie­nie Rezy­den­tów OZZL od miesiąca przeprowadza akcję o roboczym tytule „Adop­tuj Posła”. Przez ten czas młodzi lekarze spo­tykają się z par­la­men­tarzys­tami i infor­mują ich o trud­nej sytu­acji lekarzy w Polsce, a zwłaszcza lekarzy pracu­ją­cych na etat­ach rezy­denc­kich. Bezpośred­nim impulsem do przeprowadzenia tych spotkań było rozpoczę­cie pro­ce­dowa­nia now­eliza­cji ustawy o zawodzie lekarza i lekarzy den­tysty przy­wraca­jącej staż pody­plo­mowy. W ustawie tej określone jest bowiem min­i­malne wyna­grodze­nie lekarza pracu­jącego na eta­cie opła­canym przez państwo, to jest eta­cie rezy­denckim, które ma wynosić nie mniej niż 70 proc. śred­niej kra­jowej. Uch­wałę o konieczności naty­ch­mi­as­towego pod­niesienia wyna­grodzenia do wymienionego wyżej poziomu pod­pisał w 2006 roku obecny min­is­ter zdrowia Kon­stanty Radzi­wiłł, a wów­czas prze­wod­niczący Naczel­nej Rady Lekarskiej i pos­tu­lował to przez 10 lat swo­jej pracy samorządowej.


Rezy­denci spotkali się ze 110 posłami. Czy te roz­mowy przyniosą zamier­zony efekt, który, jak wynika z prze­biegu spotkań jest konieczny i oczeki­wany nie tylko przez samo środowisko lekarskie, ale także przez osoby niezwiązane z medy­cyną? To pokaże kwiet­niowe głosowanie nad wspom­ni­aną ustawą i jej ostate­czny kształt.


„W ciągu pół­tora miesiąca trwa­nia akcji udało nam się poroz­maw­iać ze 110 posłami (z pośród 180 zadeklarowanych), co uważamy za bardzo dobry wynik. Ponieważ spotka­nia doty­czyły w zasadzie tylko posłów Prawa i Spraw­iedli­wości i Kukiz15, to naszym zdaniem tylko oni mogą podle­gać oce­nie. Będzie nią piątka z niewielkim minusem. Należy pod­kreślić fakt, że część par­la­men­tarzys­tów jest bardzo akty­wna w kon­tak­cie z wybor­cami i można się z nimi skon­tak­tować za pomocą np. mediów społecznoś­ciowych, co jest szczegól­nie ważne dla naszego pokole­nia. Przykładami takich posłów mogą być Jerzy Małecki, Jerzy Wilk i Jakub Kulesza, którzy czy­tają wiado­mości i odpowiadają na nie. Wszyscy posłowie Prawa i Spraw­iedli­wości otrzy­mali od nas list zaw­ier­a­jący skró­cony opis prob­lemu, na pod­stawie którego między innymi Pani Poseł Krystyna Pawłow­icz złożyła inter­pelację doty­czącą „skan­dal­icznie nis­kich wyna­grodzeń lekarzy”. Niek­tórzy posłowie do tego stop­nia pol­u­bili naszą akcję i byli zain­tere­sowani prob­le­mami, że odbyli z nami więcej niż jedno spotkanie, jak Pani Poseł Joanna Kop­cińska, czy też Pani Poseł Anna Kwiecień.(…) Okazało się, że wielu par­la­men­tarzys­tów nie wiedzi­ało o tak dra­maty­cznie nis­kich wyna­grodzeni­ach lekarzy (przy­pom­n­imy — jest to obec­nie około 2275 zł netto miesięcznie/​13,515 zł za godz­inę pracy!). W związku z tym zostały złożone do tej pory w sumie 22 inter­pelacji posel­s­kich, z czego posłowie Prawa i Spraw­iedli­wości złożyli ich 12, posłowie Kukiz’15 złożyli 8, a posłowie Nowoczes­nej i Plat­formy Oby­wa­tel­skiej po jed­nej. Oprócz tego wys­tosowano dwa zapy­ta­nia pisemne i zadano dwa pyta­nia z mównicy sej­mowej. Najbliższy czas pokaże czy ta nowa­torska kam­pa­nia społeczna przyniesie efekty. Bardzo chcielibyśmy aby zmi­any w Polsce odby­wały się poprzez wspólne roz­mowy na temat prob­lemu i cieszymy się, że mogliśmy i możemy spróbować do nich w ten sposób doprowadzić. Jed­nocześnie infor­mu­jemy, że będziemy zaszczyceni jeśli par­la­men­tarzyści, do których z przy­czyn orga­ni­za­cyjnych nie mogliśmy dotrzeć, wyrażą chęć spotka­nia z nami” — poin­for­mował Damian Pate­cki prze­wod­niczący Zarządu PR OZZL.

Źródło: OZZL

Oferta współpracy

Kolegium Lekarzy Spec­jal­istów poszukuje Koleżanki i Kolegów, lekarzy chirurgów, a także lekarzy chcą­cych się spec­jal­i­zować w zakre­sie chirurgii ogól­nej, do współpracy w Odd­zi­ałach Chirurgii oraz Porad­ni­ach Chirurgicznych.

Osoby chętne do współpracy prosimy o kon­takt za pośred­nictwem naszej strony inter­ne­towej — zakładka „KON­TAKT” , drogą email, z podaniem danych osobowych i wskazaniem sposobu komunikacji.

Wiceprezes Zarządu KLCH

Jacek Kar­gul