prof. Dawid Murawa

Dro­gie Koleżanki, Drodzy Koledzy !
W ramach akty­wności związanych z orga­ni­za­cją Kon­fer­encji
„Węzeł wartown­iczy – co wiemy w 2018 roku?”
zapraszamy na kurs: Diag­nos­tyka inwazyjna gruc­zołu pier­siowego
Ter­min kursu: sob­ota 15.12.2018 r.
Miejsce kursu: Pleszewskie Cen­trum Medy­czne w Pleszewie,
63300 Pleszew, ul. Poz­nańska 125 a

PRO­GRAM KURSU

10:0010:15 Otwar­cie kursu
prof. Dawid Murawa/​dr Jacek Kar­gul, MBA
10:1510:45 Rola ultra­sono­grafisty w planowa­niu leczenia raka piersi
dr Krzysztof Koziełek
10:4511:15 Ultra­sono­graficzna diag­nos­tyka różni­cowa lymphadenopatii
dr Krzysztof Koziełek
11:1511:45 Metodyka biop­sji pod kon­trolą USG
dr Krzysztof Koziełek
11:4512:00 PRZ­ERWA KAWOWA
12:0012:30 Biop­sja stereo­tak­ty­czna – uwagi praktyczne
dr Krzysztof Koziełek
12:3012:45 Biop­sja otwarta– wskaza­nia bezwzględne
dr Mateusz Wichtowski
12:4513:30 Aspekty formalno-​prawne biop­sji próżniowej
dr Jacek Kar­gul. MBA
12:3014:00 LUNCH
14:0014:30 Klasy­fikacja pato­mor­fo­log­iczna wyniku biop­sji gruc­zołu piersiowego
dr Paweł Kurzawa
14:3015:15 Korelacja kliniczno-​radiologiczno-​patomorfologiczna.
Panel dyskusyjny: prof. Dawid Murawa, dr Jacek Kar­gul, dr Krzysztof Koziełek, dr Paweł Kurzawa
15:1517:30 Zaję­cia praktyczne
prof. Dawid Murawa, dr Jacek Kar­gul, dr Krzysztof Koziełek
Uwaga! Ilość miejsc ogranic­zona do 25 osób – decy­duje kole­jność zgłoszeń
Cena kursu: Członkowie PTChO i KLCH 600 zł, Pozostali uczest­nicy: 800
Płat­ności należy dokony­wać na konto
Sto­warzyszenia Kolegium Lekarzy Chirurgów nr: 84 105015591000009030200936
Ostate­czny ter­min zgłasza­nia uczest­nictwa – 7 grud­nia 2018 r.
Rejes­tracja — dr Mateusz Wich­towski, mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.
Part­nerem orga­ni­za­cyjnym jest Pol­skie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej,
Sto­warzysze­nie Kolegium Lekarzy Chirurgów oraz
Kat­e­dra Chirurgii i Onkologii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uni­w­er­sytetu w Zielonej Górze
ZAPRASZAMY
Orga­ni­za­tor i kierownik kursu
prof. Dawid Murawa
PATRONAT