Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Infor­mu­jemy, iż prof. Józef Kładny i dr Jacek Kar­gul zostali członkami Zarządu PTCHO w kadencji na lata 201820120.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W ramach akty­wności związanych z orga­ni­za­cją XXIV Zjazdu PTChO zakończył się kurs: USG piersi i warsz­taty prak­ty­czne – diag­nos­tyka inwazyjna gruc­zołu piersiowego.

Uczest­nikom grat­u­lu­jemy uzyska­nia nowych umiejęt­ności zawodowych.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W ramach akty­wności związanych z orga­ni­za­cją XXIV Zjazdu PTChO zapraszamy na kurs: USG piersi i warsz­taty prak­ty­czne– diag­nos­tyka inwazyjna gruc­zołu piersiowego

Ter­min kursu: 1617 maja (środa/​czwartek) 2018r

Miejsce kursu: Samodzielny Pub­liczny Szpi­tal Klin­iczny nr 1 ul Unii Lubel­skiej 1 Szczecin, kurs odbędzie się w budynku Między­nar­o­dowego Cen­trum Diag­nos­tyki i Leczenia Nowot­worów Dziedz­icznych na tere­nie Kliniki Chirurgii Ogól­nej i Onko­log­icznej Pomorskiego Uni­w­er­sytetu Medy­cznego w Szczecinie

Cena kursu: Członkowie PTChO– 800 zł, Pozostali uczest­nicy: 1000

Pro­gram kursu:

16 maja 2018r Środa godz: 1419 ta

14:00 Biop­sja gruc­zołu pier­siowego okiem prak­tyka lek. Krzysztof Koziełek

14:45 Korelacja radi­o­log­iczno– pato­mor­fo­log­iczna lek.Krzysztof Koziełek

15:30 Biop­sja stereo­tak­ty­czna — dr med. Bar­bara Górecka — Szyld

16:15– lunch

16:4517:15 Metodolo­gia bada­nia USG wraz z badaniem demon­stra­cyjnym lek. Krzysztof Koziełek

17:15:19:00 Ćwiczenia z bada­nia USG

17 maja 2018r Czwartek godz: 914

9:00 Trud­ności diag­nos­ty­czne zmian niepal­pa­cyjnych — prof. Grażyna Wilk

9:45 Biop­sja otwarta rutyna czy ostate­czność– prof. Dawid Murawa

10:30 Postępowanie w przy­padku wyniku B3 lek. Krzysztof Koziełek

11:1513 ćwiczenia z biop­sji: BAC, BAG i mammotomicznej

13,00 Wydanie cer­ty­fikatów : 1. Kursu USG 2. Umiejęt­ności praktyczno-​teoretycznych w zakre­sie BAG wspo­ma­ganej próżnią

13:20 Lunch

Uwaga! ilość miejsc ogranic­zona do 25 osób- decy­duje kole­jność zgłoszeń , Płat­ności należy dokony­wać na konto Sto­warzyszenia Kolegium Lekarzy Chirurgów nr:

84 105015591000009030200936

Ostate­czny ter­min zgłasza­nia uczest­nictwa — 9 kwiet­nia 2018r.

Part­nerem orga­ni­za­cyjnym jest Mam­mo­tome Devi­cor Med­ical Poland Sp.z.o.o., ADO-​MED Sp. z o.o. i Sto­warzysze­nie Kolegium Lekarzy Chirurgów

Zgłoszenia prosimy kierować na adres sekre­tariatu PTChO: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript. lub tel: Mał­gorzata Lorenc tel. 91 425 04 00, fax. 91 425 04 01

Zapraszamy

Orga­ni­za­tor i kierownik kursu

Prof. Józef Kładny

Takeda Polska

zaprasza na

Spotkanie Naukowe

w dniu 23.03.2018 roku

o godzinie 16 00.

Restau­racja Trat­to­ria Toscana w Szczecinie

przy ul. Płac Orła Białego 10

Pro­gram spotkania

1. Pow­i­tanie gości i otwar­cie spotkania.

Takeda Pol­ska — 5 min

2. Pro­fi­lak­tyka nieszczel­ności w zespole­ni­ach kolorek­tal­nych – co chirurg może zro­bić?”. Prof. Dr hab. n. med. Marek Szczep­kowski

Klin­iczny Odd­ział Chirurgii Ogól­nej i Kolorek­tal­nej Szpi­tala Bielańskiego w Warsza­wie – 20 min.

3. „Właś­ci­wości uszczel­ni­a­jące matrycy kolagenowej Tachosil”.

Adam Brzęczek Takeda Pol­ska – 15 min.

4. „Aplikacja Medi­gent Leak — uni­w­er­salna aplikacja sza­cow­a­nia ryzyka oper­acji resek­cyjnych w obrębie prze­wodu pokarmowego”.

Agnieszka Gapińska Takeda Pol­ska – 15 min.

5. Zas­tosowanie matrycy kolagenowej pokry­tej fibryno­genem i trom­biną jako ele­mentu pro­fi­lak­tyki nieszczel­ności w obrę­bie układu pokar­mowego – doświad­czenia własne”.

Prof. Dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz

Odd­ział Klin­iczny Chirurgii Ogól­nej, Endokryno­log­icznej i Onkologii Gas­troen­tero­log­icznej Szpi­tala Klin­icznego UM w Poz­na­niu - 20 min.

Poczęs­tunek

Zapraszamy koleżanki i kolegów chirurgów do udzi­ału w spotkaniu

Prezes KLCH

prof. Józef Kładny

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w dniu 20.12.2017r ., pożeg­nal­iśmy naszego Kolegę dr Maksy­mil­iana Kamińskiego, który po ponad 50-​ciu lat­ach pracy zawodowej , w tym 17 lat­ach pełnienia funkcji ordy­na­tora odd­zi­ału chirur­gicznego w Szpi­talu w Świnou­jś­ciu, odszedł na zasłużoną emeryturę.

Zarząd w osobach prof. Józefa Kład­nego i dr Jacka Kar­gula oraz koledzy z odd­zi­ału chirurgii — członkowie KLCH , a także pra­cown­icy Spi­tala w Świnou­jś­ciu — współpracu­jący z dr M.Kamińskim, pożeg­nali go na uroczystym spotka­niu zor­ga­ni­zowanym przez Zarząd KLCH oraz Dyrekcję Szpi­tala — Panią Prezes Dorotę Konkolewską, w obec­ności wielu znamien­i­tych gości , w tym Przezy­denta Miasta Świnou­jś­cie Pana Janusza Żmurkiewicza oraz Wiceprezy­denta Pana Pawła Sujkę.

Dzięku­jemy koledze Maksy­mil­ianowi Kamińskiemu za całość pracy na rzecz mieszkańców miasta Świnou­jś­cie , w tym także współpracę z Kolegium Lekarzy Chirurgów w ramach trwa­jącej juz piąty rok współpracy ze Szpi­talem w Świnou­jś­ciu i real­iza­cją świad­czeń w zakre­sie odd­zi­ału oraz poradni chirurgicznej.

Prezes KLCH

Prof. Józef Kładny

Szanowne Koleżanki i Koledzy

W dniu 7 grud­nia b.r. w Szczecinie , zgod­nie z rozesłanym komu­nikatem odbyło się walne zebranie członków Kolegium Lekarzy Specjalistów.

Pod­czas zebra­nia , po spra­woz­da­niu Zarządu z dzi­ałal­ności w poprzed­niej kadencji, zgod­nie z przyję­tym porząd­kiem obrad , zebrani członkowie KLCH udzielili abso­lu­to­rium ustępu­ją­cym wład­zom – Zarzą­dowi i Komisji Rewizyjnej.

Następ­nie w drodze uch­wał wybrano władze KLCH na kole­jną kadencję.

1. W skład Zarządu powołano:

Józef Kładny – Prezes,

Jacek Kar­gul – Wiceprezes,

Grze­gorz Woj­ciechowski - Członek Zarządu.

2. W skład Komisji Rewiz­yjnej powołano:

Andrzej Borowiecki – Przewodniczący,

Marcin Kwiet­niak – Członek,

Tadeusz Wróblewski – Członek.

Wiceprezes KLCH

Jacek Kar­gul

Szczecin 17 listopada 2017r.

Koleżanki i Koledzy,

Zbliża się 5-​ta rocznica dzi­ałal­ności Kolegium Lekarzy Chirurgów, stąd też postanow­iłem po raz kole­jny zaapelować do sze­rok­iego grona chirurgów, a w szczegól­ności, do chirurgów z naszego regionu o reflek­sje biorąc pod uwagę sytu­ację zawodową w jakiej nadal żyjemy. Wszyscy z dużą uwagą obser­wowal­iśmy i obser­wu­jemy walkę naszych młod­szych Koleżanek i Kolegów rezy­den­tów o lep­sze jutro, zarówno dla naszych pac­jen­tów jak i lekarzy. Niestety po raz kole­jny całe nasze środowisko może prze­grać, a przy­czyną, podob­nie, jak doty­chczas jest brak sol­i­darności i postawa kunktatorska.

Jako prezes Pol­skiego Towarzystwa Chirurgii Onko­log­icznej oraz jako były wielo­letni Prze­wod­niczący Komisji ds. Socjalno-​Zawodowych przesłałem pisma wspier­a­jące na ręce Prze­wod­niczącego Porozu­mienia Rezy­den­tów OZZL Kol. Krzysztofa Hałabuza. Jak już niek­tórym z Państwa wiadomo pismo – apel z dnia 13 października b.r. do wszys­t­kich chirurgów w kraju, mimo mojej prośby, jako byłego wielo­let­niego Prze­wod­niczącego Komisji ds. Socjalno-​Zawodowych Towarzystwa Chirurgów Pol­s­kich, nie zostało rozpowszech­nione, to pozwalam sobie je do Was przesłać, gdyż zaw­iera sen­tencję tego o czym od lat pisałem i mówiłem w sprawach doty­czą­cych wykony­wa­nia zawodu chirurga w Polsce. Zachę­cam do lektury.

Niestety i tym razem również moje wysiłki nie spowodowały żad­nych liczą­cych się dzi­ałań ze strony znanych nam wszys­tkim przed­staw­icieli naszego środowiska. Skoro zatem nadal liczymy na jakiś cud to wróćmy do real­iów. Aktu­alna sytu­acja związana ze wspom­ni­anym stra­jkiem lekarzy rezy­den­tów dała wiele dowodów na to, że w najbliższej przyszłości nie ma żad­nych szans, również na poprawę losu chirurga w Polsce mimo, iż sytu­acja już jest nieak­cep­towalna przez znakomitą więk­szość z nas. Nie ma żad­nych per­spek­tyw poprawy zarówno warunków pracy, płacy i bez­pieczeństwa i nie ma żad­nej insty­tucji, która w sposób skuteczny mogła by to zmienić. Celowo piszę tylko o chirur­gach bo w mojej opinii podzi­ały wśród lekarzy, jakie się dokon­ały w Polsce po trans­for­ma­cji ustro­jowej są rażące, podob­nie jak rażące i bul­w­er­su­jące są głębokie różnice w najbardziej wrażli­wej i drażli­wej kwestii jaką są płace, co m.in. przy­czyniło się do stra­jku lekarzy rezydentów.

Innymi słowy tylko dzi­ała­nia kor­po­ra­cyjne mogą być skuteczne i najlep­szym przykła­dem jest skuteczność dzi­ała­nia Porozu­mienia Zielonogórskiego. Ja nie mam wąt­pli­wości, że gdyby chirur­dzy w Polsce zde­cy­dowali się na współdzi­ałanie w ramach kor­po­racji zawodowej sytu­acja byłaby ana­log­iczna do skuteczności dzi­ałań Porozu­mienia Zielonogórskiego. Idąc dalej, gdyby wszyscy nasi Koleżanki i Koledzy sol­i­darnie współdzi­ałali w ramach zasad które zaak­cep­towali i przegłosowali 5 lat temu tworząc KLCH to bylibyśmy prekur­so­rami pozy­ty­wnych zmian nie tylko w naszym regionie. Patrząc tylko na sferę finan­sową, to kto ile stracił łatwo policzyć, gdyż Zarząd KLCH nigdy w negoc­jac­jach doty­czą­cych płac, nie odstąpił od zasad wspól­nie wypra­cow­anych i zapisanych w przegłosowanej uch­wale nr 3 z 12 czer­wca 2013 roku. Te stawki już dawno powinny być wyższe o 100% bo dopiero wów­czas można by to uznać za w miarę spraw­iedliwe. Zgodz­imy się bowiem chyba wszyscy, że nienor­malną jest sytu­acja, gdy za godz­inę pracy mechanika samo­chodowego w ser­wisach płacimy powyżej 100 zł, a wezwany do naprawy pralki fachowiec po 2030 min pracy ozna­jmia że należność z dojaz­dem bez kosztów części to 250 zł. Uważam, że zawsze powin­niśmy dokony­wać tego rodzaju porów­nań i pamię­tać czego się od nas wymaga jeśli chodzi o ustaw­iczne ksz­tałce­nie i ryzyko wykony­wa­nia zawodu. Źle napraw­iony samochód czy pralka to prze­cież nie to samo co źle wyko­nana operacja.

I na koniec ku prze­strodze szczegól­nie tych którzy zaw­iadują pracą odd­zi­ałów i klinik, a w głównej mierze kon­testowali i kon­tes­tują sol­i­darne współdzi­ałanie zawodowe w imię wąsko poję­tych interesów. Młodzi pokazali i będą pokazy­wali, że nie akcep­tują tej krzy­wdzącej ich sytu­acji. Od nich wiem, że w niek­tórych jed­nos­tkach są straszeni utratą rezy­den­tury jeśli będą akty­wni w trwa­ją­cym pro­teś­cie. Przykład Kosza­lina gdzie niedawno wszyscy rezy­dencji odes­zli z odd­zi­ału chirur­gicznego powinien być ostrzeże­niem. Zachę­cam do reflek­sji, bo wszyscy szy­bko się starze­jemy i za chwilę wielu z nas zostanie „stype­ndys­tami” ZUS. Pamię­ta­jmy, że otrzy­mawszy 34 tys. zł emery­tury i to w wari­an­cie super optymisty­cznym, będziemy peten­tami m.in. również w szpi­ta­lach, czy przy­chod­ni­ach. Peten­tami zarówno jako pac­jenci, ale i peten­tami chcą­cymi lub zab­ie­ga­ją­cymi o możli­wość dodatkowego zarobku i jak zachowają się wów­czas wobec nas, teraz starszych i decy­den­tów, ci teraz młodzi, a jutro decy­denci, jeśli zostaw­iamy ich bez wsparcia?

W dniu 7 grud­nia odbędzie się Walne Zgro­madze­nie KLCH oczy­wiś­cie w tym zgro­madze­niu będą mogli uczest­niczyć tylko członkowie KLCH. Zapraszam jed­nak wszys­t­kich chirurgów, szczegól­nie młodych w tym rezy­den­tów chcą­cych włączyć się w dzi­ała­nia KLCH pod warunk­iem, że zgłoszą swoją obec­ność na tym spotka­niu na mój adres mailowy: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript. do 30 listopada b.r. .Jeśli zwrot­nie otrzy­mamy potwierdze­nie uczest­nictwa w zebra­niu od co najm­niej 15 chirurgów nie będą­cych członkami KLCH to przed Wal­nym Zgro­madze­niem przeprowadz­imy dyskusję nad aktu­alną sytu­acją i dal­szymi kierunk­ami dzi­ałań KLCH, chyba, że nadal wierzymy, że ktoś za nas poprawi warunki w jakich przyszło nam pra­cować przy naszej biernej postawie.

Z pozdrowieni­ami

Prof. Józef Kładny

Prezes KLCH